Dotyczy pliku Komunikat błędu Zalecone postępowanie
StudiaNaKierunku… Wartość nie może być pusta Jedyna kolumna, w której dopuszczalne są puste komórki, to kolumna F „Nazwa filii/podstawowej jednostki zamiejscowej, jeśli to ona prowadzi studia”. Pozostałe kolumny w pliku muszą mieć uzupełnione wartości. Należy uzupełnić dane w odpowiednim pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
StudiaNaKierunku… Wiersz o podanym kodzie uprawnienia i profilu nie występuje w bazowym pliku Pierwsza przyczyna: W głównym pliku, bez rozszerzenia „uzgodnioneMNiSW”, mogą znaleźć się tylko wiersze dotyczące uprawnień i profili uwzględnione w pliku wygenerowanym przez OPI PIB i udostępnionym uczelni do pobrania. Wiersze dotyczące pozostałych uprawnień, których migracja została uzgodniona z MNISW, powinny znaleźć się w pliku o nazwie „StudiaNaKierunku_KodUczelni_Data_uzgodnioneMNiSW”. Należy przenieść wiersze, dla których wystąpił ten błąd do takiego właśnie pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
Druga przyczyna: Plik zawierający dodatkowe dane został błędnie nazwany. Prawidłowy wzór nazwy to: StudiaNaKierunku_KodUczelni_DataUzupełnienia_uzgodnioneMNiSW, np. StudiaNaKierunku_UW_20190908_uzgodnioneMNiSW. Należy poprawić nazwę pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
StudiaNaKierunku… Uprawnienie w systemie nie posiada podanego profilu Dane w pliku muszą odpowiadać danym zarejestrowanym w starym module kierunków. W tym przypadku wskazano profil, który nie był zarejestrowany w systemie. Należy usunąć wiersz z pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
StudiaNaKierunku… Błędna wartość. Oczekiwane wartości: [Ogólnoakademicki, Praktyczny] Kolumna „Profil” we wgrywanym pliku nie została prawidłowo uzupełniona. Należy ją uzupełnić prawidłową wartością, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
StudiaNaKierunku… Wartość nie istnieje w arkuszu Dyscypliny Kolumna „Nazwa dyscypliny” nie została uzupełniona prawidłową wartością, pochodzącą ze słownika dyscyplin. Należy ją uzupełnić prawidłową wartością, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
StudiaNaKierunku… Uprawnienie w systemie nie posiada podanego profilu Dane w pliku muszą odpowiadać danym zarejestrowanym w starym module kierunków. W tym przypadku wskazano profil, który nie był zarejestrowany w systemie. Należy usunąć wiersz z pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
UruchomieniaStudiów… Podana data utworzenia jest błędna Data utworzenia uruchomienia, wprowadzona w pliku, powinna odpowiadać dacie faktycznej. W szczególności nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia kształcenia na kierunku zarejestrowana w starym module. Należy poprawić datę utworzenia w pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
UruchomieniaStudiów… Nie istnieje wpis w parametrach kierunku z podaną liczbą ECTS Liczba punktów ECTS musi odpowiadać liczbie (aktualnej albo historycznej) zarejestrowanej dla kierunku w starym module. Należy poprawić tę liczbę w pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
UruchomieniaStudiów… Nie istnieje wpis w parametrach kierunku z podaną liczbą semestrów Liczba semestrów musi odpowiadać liczbie (aktualnej albo historycznej) zarejestrowanej dla kierunku w starym module. Należy poprawić tę liczbę w pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
UruchomieniaStudiów… Wiersz o podanym kodzie kierunku nie występuje w bazowym pliku Pierwsza przyczyna: W głównym pliku, bez rozszerzenia „uzgodnioneMNiSW”, mogą znaleźć się tylko wiersze dotyczące kierunków uwzględnione w pliku wygenerowanym przez OPI PIB i udostępnionym uczelni do pobrania. Wiersze dotyczące pozostałych kierunków, których migracja została uzgodniona z MNISW, powinny znaleźć się w pliku o nazwie UruchomieniaStudiów_KodUczelni_Data_uzgodnioneMNiSW. Należy przenieść wiersze, dla których wystąpił ten błąd, do takiego właśnie pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
Druga przyczyna: Plik zawierający dodatkowe dane został błędnie nazwany. Prawidłowy wzór nazwy to: UruchomieniaStudiów_KodUczelni_DataUzupełnienia_uzgodnioneMNiSW, np. UruchomieniaStudiów_UW_20190908_uzgodnioneMNiSW. Należy poprawić nazwę pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
UruchomieniaStudiów… Wartość nie może być pusta. Jedyne kolumny, w której dopuszczalne są puste komórki, to kolumny „Język filologii obcej” i „Język, w którym prowadzone jest kształcenie”. Pozostałe kolumny w pliku muszą mieć uzupełnione wartości. Należy uzupełnić dane w odpowiednim pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
UruchomieniaStudiów… Brak danego języka filologii Wartości w kolumnie „Język filologii obcej” powinny być uzupełnione wyłącznie wtedy, kiedy studia dotyczą nauczania filologii obcej i powinny odpowiadać językom zarejestrowanym dla tej filologii w starym module kierunków. Należy albo poprawić język na właściwy, albo w ogóle usunąć wiersz z pliku (jeśli wszystkie właściwe języki zostały uwzględnione już w innych wierszach), przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
UruchomieniaStudiów… Brak danego języka w którym prowadzona jest edukacja W starym module kierunków informacja o kształceniu w języku polskim była wprowadzana wyłącznie w sytuacjach, gdy równoległe miało miejsce kształcenie w języku obcym. W pozostałych przypadkach język kształcenia nie był w ogóle rejestrowany. W takich sytuacjach kolumna „Język, w którym prowadzone jest kształcenie” wygenerowanego pliku z uruchomieniami będzie pusta. W nowym systemie dla takich uruchomień będzie domyślnie ustawiony język polski. Niemniej wartości w kolumnie „Język, w którym prowadzone jest kształcenie” pobranego pliku uruchomień nie należy zmieniać ponieważ utrudni weryfikację poprawności danych w tym pliku. Jeśli te wartości zostały zmienione, należy wyczyścić wartość w kolumnie „Język, w którym prowadzone jest kształcenie”, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.
UruchomieniaStudiów… Wartość musi być taka sama we wszystkich wierszach z takim samym kodem kierunku i kolejnym numerem w ramach kierunku Jeżeli dla danych wierszy wartości w kolumnach „Kod kierunku” oraz „Numer kolejny w ramach kodu kierunku” są takie same, to wartości w pozostałych kolumnach również muszą być takie same, z wyjątkiem kolumny „Język filologii obcej” (patrz Instrukcja uzupełniania wygenerowanych plików). Należy poprawić dane w pliku, przygotować ponownie plik .zip zawierający całość danych, po czym ponownie wgrać go do systemu.

Zobacz:

Zgłaszanie uwag i niezgodności