Aby wprowadzić informacje o recenzentach w postępowaniu o nadanie tytułu profesora wejdź w szczegóły danego postępowania i przejdź do zakładki „Recenzenci”.

Jeżeli nie uzupełniałeś tej zakładki wcześniej, to zaraz po rejestracji postępowania ma ona kolor czerwony. Ponadto zobaczysz komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie (zastosowanego również w module Osoby ubiegające się o stopień doktora). Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie (jest to tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Aby dokument był poprawny wymagane jest dodanie pięciu recenzentów.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Podstawa prawna

Art. 228 ust. 3 ustawy 2.0. RDN powołuje 5 recenzentów, którym zleca wydanie opinii w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 227 ust. 1 albo 2.

Art. 229 ustawy 2.0
1. Recenzentem w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora może być osoba posiadająca:
1) tytuł profesora w zakresie danej dziedziny lub
2) co najmniej stopień doktora zatrudniona przez co najmniej 5 lat w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która:
a) przez okres co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym oraz
b) posiada znaczący dorobek w zakresie danej dziedziny.
2. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu, o którym mowa w art. 228 ust. 4.

Kliknij w przycisk „Dodaj recenzenta”. Otworzy się formatka, którą należy wypełnić. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką.

Jeżeli recenzent jest zatrudniony w instytucji figurującej w POL-onie (czyli w szczególności w uczelni publicznej lub niepublicznej, w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie Sieci Łukasiewicz), skorzystaj z wyszukiwarki instytucji. Zacznij wpisywać jej nazwę, a następnie kliknij we właściwą instytucję z podpowiedzi systemu. Zatwierdź przyciskiem „Wybierz”. Formularz z danymi instytucji zatrudniającej uzupełni się automatycznie. Jeżeli recenzent jest zatrudniony w podmiocie, który nie jest zarejestrowany w POL-onie (np. uczelni zagranicznej, przedsiębiorstwie), wypełnij informacje o nim ręcznie.

Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, jeżeli recenzent jest emerytem, w polu „Podmiot zatrudniający” można wpisać np. „nie dotyczy”.

Na koniec kliknij w przycisk „Zapisz”. Dane identyfikacyjne i dane o miejscu zatrudnienia recenzenta zostaną zapisane.

Możesz je edytować za pomocą przycisku „Koryguj”. Możesz usunąć recenzenta.

Następnie przewiń ekran w dół i kliknij w przycisk „Dodaj opinię”. W formatce, która się otworzy, kliknij w przycisk „Wybierz” i załącz ze swojego komputera plik z treścią opinii autorstwa danego recenzenta.

Możliwe jest dodanie pliku w następujących formatach: txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv

Opinia musi być zawarta w jednym pliku.

Dodawany plik może mieć maksymalnie 5 MB.

Podaj nazwę dokumentu. Powinna być ona jednoznaczna i precyzyjna.

Podaj datę opracowania opinii.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Możesz pobrać zapisaną opinię za pomocą ikony pobierania.

Danych opinii nie można edytować. Jeśli dodałeś niewłaściwy plik, pomyliłeś się w nazwie dokumentu albo w dacie, usuń opinię dodaj ją jeszcze raz. Kliknięcie w przycisk „Usuń opinię” powoduje usunięcie całego rekordu, a więc nie tylko pliku, ale i informacji o nim.

Aby dodać kolejnego recenzenta i opinię wróć do listy recenzentów i ponownie skorzystaj z przycisku „Dodaj recenzenta”. Łącznie musisz dodać pięciu recenzentów wraz z ich opiniami.

Aby wejść w szczegóły dotyczące recenzenta i opinii lub pobrać opinię, kliknij w nazwisko recenzenta na liście.

Kiedy dodasz pięciu recenzentów i poprawnie uzupełnisz ich dane oraz dodasz opinie, tytuł zakładki „Recenzenci” zmieni kolor z czerwonego na czarny. Oznacza to poprawność i kompletność danych w tej zakładce.  Przycisk „Dodaj recenzenta” stanie się nieaktywny.