W module Raporty w obszarze Studenci znajdują się aktualnie udostępnione raporty:

 • Studenci pozostający w procedurze skreślenia,
 • Ostatni zaraportowany semestr studenta inny niż bieżący (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów),
 • Raport studentów skreślonych,
 • Raport o błędach walidacji,
 • Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2022 (raport pomocniczy na potrzeby weryfikacji S-11),
 • Rodzaje świadczeń w roku akademickim 2022/2023,
 • Raport absolwentów.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD (role w kontekście główki i filii).

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Studenci pozostający w procedurze skreślenia 

Raport zawiera zakres następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
 • Kod uruchomienia
 • Nazwa uruchomienia
 • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
 • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
 • Data ukończenia (dd.mm.rrrr)
 • Instytucja obecnie prowadząca studia
 • Instytucja główna

Raport przedstawia listę studentów, dla których na dzień generowania raportu, znacznik „W procedurze skreślenia” na danym uruchomieniu studiów był zaznaczony na „Tak”. Zawiera jedynie listę uruchomień, które prowadzone są przez uczelnię, w kontekście której posiada rolę użytkownik generujący raport, lub listę uruchomień jej filii. Jeśli dany student pozostaje w procedurze skreślenia na wielu uruchomieniach pojawi się na liście wielokrotnie.

 W przypadku studiów zakończonych przed 1.10.2014. „data skreślenia” w systemie POL-on była rozumiana inaczej niż obecnie. Była to zarówno data skreślenia, jak i data ukończenia studiów (wynikało to z wcześniejszych zapisów rozporządzenia/ustawy, które nie definiowały jednoznacznie powodu skreślenia).

Ostatni zaraportowany semestr studenta inny niż bieżący (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów)

Raport zawiera zakres następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
 • Polak/cudzoziemiec
 • Kod uruchomienia
 • Kod ISM
 • Nazwa uruchomienia
 • Forma studiów
 • Poziom kształcenia
 • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
 • Ostatni zaraportowany rok
 • Ostatni zaraportowany semestr (zimowy/letni)

Raport generuje pełen zakres studentów, dla których ostatni zaraportowany semestr studenta jest inny niż bieżący (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów) bez ograniczeń na rok/semestr akademicki. Parametr roku/semestru akademickiego służy jedynie do wyznaczenia bieżącego roku i semestru akademickiego, który służy do porównania danych. Jeśli dany student pozostaje w procedurze skreślenia na wielu uruchomieniach pojawi się na liście wielokrotnie.

Raport studentów skreślonych

Raport zawiera zakres następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
 • Rok urodzenia
 • Płeć
 • Polak/cudzoziemiec
 • Obywatelstwo
 • Kod uruchomienia
 • Kod ISM
 • Nazwa uruchomienia
 • Forma studiów
 • Poziom kształcenia
 • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
 • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
 • Ostatni rok akademicki (rrrr/rrrr+1)
 • Ostatni semestr akademicki (zimowy/letni)

Raport przedstawia listę studentów, dla których na dzień generowania raportu, została wprowadzona data ukończenia. Zawiera listę uruchomień prowadzonych przez uczelnię i filię. Jeśli dany student spełnia warunki na wielu uruchomieniach, pojawi się na liście wielokrotnie. Raport znajduje się w obszarze Studenci i jest generowany na podstawie danych z modułu studentów POL-on 2.0.

 W przypadku studiów zakończonych przed 1.10.2014. „data skreślenia” w systemie POL-on była rozumiana inaczej niż obecnie. Była to zarówno data skreślenia, jak i data ukończenia studiów (wynikało to z wcześniejszych zapisów rozporządzenia/ustawy, które nie definiowały jednoznacznie powodu skreślenia).

Raport o błędach walidacji

Raport zawiera zakres następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
 • Kod uruchomienia
 • Nazwa uruchomienia
 • Jednostka prowadząca obecnie kierunek
 • Forma studiów
 • Poziom kształcenia
 • Język nauczania
 • Grupa błędu
 • Kod błędu
 • Komunikat błędu

Raport przedstawia listę studentów, dla których na dzień generowania raportu wystąpiły błędy walidacyjne. W przypadku gdy błąd dotyczy danych osobowych, wpis o błędzie pokaże się tyle razy, na ilu kierunkach student studiuje. Raport wyświetli tylko te dane, które wymagają weryfikacji.

Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2022 (raport pomocniczy na potrzeby weryfikacji S-11)

Raport zawiera zakres następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
 • Kod uruchomienia
 • Nazwa uruchomienia
 • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
 • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
 • Data ukończenia ((dd.mm.rrrr)
 • Instytucja obecnie prowadząca studia
 • Instytucja główna

Raport przedstawia listę studentów, dla których, w danym roku kalendarzowym zarejestrowano świadczenie typu „Zapomoga”. Zawiera jedynie listę uruchomień, które prowadzone są przez uczelnię, w kontekście której posiada rolę użytkownik generujący raport, lub listę uruchomień jej filii. Jeśli danemu studentowi zarejestrowano świadczenia: na wielu uprawnianiach, lub w wielu miesiącach, pojawi się na liście wielokrotnie.

 W przypadku studiów zakończonych przed 1.10.2014. „data skreślenia” w systemie POL-on była rozumiana inaczej niż obecnie. Była to zarówno data skreślenia, jak i data ukończenia studiów (wynikało to z wcześniejszych zapisów rozporządzenia/ustawy, które nie definiowały jednoznacznie powodu skreślenia).

Rodzaje świadczeń w roku akademickim 2022/2023

Raport zawiera zakres następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
 • Kod uruchomienia
 • Nazwa uruchomienia
 • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
 • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
 • Data ukończenia (dd.mm.rrrr)
 • Stypendium ministra (Tak/Nie)
 • Stypendium socjalne (Tak/Nie)
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych (Tak/Nie)
 • Stypendium rektora (Tak/Nie)
 • Zapomoga (Tak/Nie)
 • Miesiąc (numer, 1-12)
 • Rok

 Raport przedstawia listę studentów, dla których, w danym roku akademickim zarejestrowano świadczenia. Zawiera jedynie listę uruchomień, które prowadzone są przez uczelnię, w kontekście której posiada rolę użytkownik generujący raport, lub listę uruchomień jej filii. Jeśli danemu studentowi zarejestrowano świadczenia: różnych rodzajów lub w wielu miesiącach, pojawi się na liście wielokrotnie.

 W przypadku studiów zakończonych przed 1.10.2014. „data skreślenia” w systemie POL-on była rozumiana inaczej niż obecnie. Była to zarówno data skreślenia, jak i data ukończenia studiów (wynikało to z wcześniejszych zapisów rozporządzenia/ustawy, które nie definiowały jednoznacznie powodu skreślenia).

 Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do raportów w innych obszarach, zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

Raport absolwentów

Raport zawiera zakres następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
 • Rok urodzenia
 • Płeć
 • Polak/cudzoziemiec
 • Obywatelstwo
 • Kod uruchomienia
 • Kod ISM
 • Nazwa uruchomienia
 • Forma studiów
 • Poziom kształcenia
 • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
 • Data ukończenia (dd.mm.rrrr)
 • Ostatni rok akademicki (rrrr/rrrr+1)
 • Ostatni semestr akademicki (zimowy/letni)
 • Liczba wymaganych ECTS
 • Liczba otrzymanych ECTS

Raport przedstawia listę studentów, dla których na dzień generowania raportu, została wprowadzona data ukończenia. Zawiera listę uruchomień prowadzonych przez uczelnię i filię. Jeśli dany student spełnia warunki na wielu uruchomieniach, pojawi się na liście wielokrotnie. Raport znajduje się w obszarze Studenci i jest generowany na podstawie danych z modułu studentów POL-on 2.0.

Wybierz obszar Studenci.