W module Raporty w obszarze Studenci (nowy wykaz) dostępne są zestawienia studentów otrzymujących pomoc materialną. Aktualnie są to:

 • Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020,
 • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia,
 • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów,
 • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń.
 • Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021 (zakres danych analogiczny dla raportu za okres r.a. 2019/2020)
 • Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2020 (raport pomocniczy na potrzeby weryfikacji S-11)

Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020

Raport ten został przekazany na potrzeby weryfikacji danych w  sprawozdaniu GUS S-11.

Obejmuje on zakres następujących danych:

 • Imię i nazwisko osoby, która otrzymywała pomoc materialną w roku 2019 lub 2020
 • PESEL/Numer dokumentu tożsamości
 • Kod uruchomienia studiów, w ramach których student otrzymywał stypendium
 • Nazwa studiów (uruchomienia)
 • Data rozpoczęcia studiów
 • Data skreślenia ze studiów
 • Data zakończenia studiów
 • Instytucja prowadząca studia (Nazwa uczelni)
 • Nazwa filii
 • Stypendium ministra
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium rektora
 • Zapomoga
 • Miesiąc, w którym była otrzymywana pomoc materialna|
 • Rok kalendarzowy, w którym była otrzymywana dana pomoc materialna

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci z nowego wykazu (wykaz studentów 2019/2020) dla uczelni, która generuje raport, którzy w roku akademickim 2019/2020 otrzymywali w jakimkolwiek miesiącu pomoc materialną (stypendium ministra, socjalne, dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę).

Wartość „Tak” oznacza, że w danym miesiącu była otrzymywana pomoc danego rodzaju. Brak wartości oznacza, że dana pomoc nie była otrzymywana.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia

Raport obejmuje zakres następujących danych:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości,
 • Kod uruchomienia studiów, w ramach których nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy materialnej,
 • Nazwa studiów, w ramach których nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy materialnej,
 • Uczelnia,
 • Data rozpoczęcia studiów,
 • Data skreślenia ze studiów,
 • Data zakończenia studiów.

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci z  nowego wykazu, którzy spełniają kryteria raportu w kontekście danej uczelni lub ministerstwa, tj.:

 • pobierają świadczenia na studiach pierwszego stopnia, choć w systemie POL-on mają zarejestrowane ukończone studia I stopnia z tytułem licencjata, inżyniera albo równorzędnym,
 • pobierają świadczenia na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich choć w systemie POL-on mają zarejestrowane ukończone studia z tytułem magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym.

Świadczenia podlegające kontroli:

 • stypendium ministra,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomoga.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD zdefiniowane na główce uczelni lub MIN_PR_WS

Raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów

Raport ten obejmuje zakres następujących danych:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości,
 • Kod uruchomienia studiów, w ramach których nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy materialnej,
 • Nazwa studiów, w ramach których nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy materialnej,
 • Uczelnia,
 • Data rozpoczęcia studiów,
 • Data skreślenia ze studiów,
 • Data zakończenia studiów.

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci z  nowego wykazu, którzy spełniają kryteria raportu w kontekście danej uczelni lub ministerstwa i pobierają świadczenia równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów.

Świadczenia podlegające kontroli:

 • stypendium ministra,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomoga.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD zdefiniowane na główce uczelni lub MIN_PR_WS

Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń

Raport obejmuje zakres następujących danych:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości,
 • Kod uruchomienia studiów, w ramach których nastąpiło przekroczenie okresu otrzymywania pomocy materialnej,
 • Nazwa studiów, w ramach których nastąpiło przekroczenie okresu otrzymywania pomocy materialnej,
 • Uczelnia,
 • Data rozpoczęcia studiów,
 • Data skreślenia ze studiów,
 • Data zakończenia studiów,
 • Zarejestrowany w Systemie POL-on okres studiowania (Wartość wyliczona w trakcie generowanie raportu).

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci z  nowego i starego wykazu, dla których powinien zostać wyliczony okres studiowania. W raporcie powinni się znaleźć studenci, którzy na danej uczelni otrzymali pomoc materialną po przekroczeniu przewidzianego w ustawie okresu (tj. 72 miesięcy) po 1.10.2020 r.

Jeżeli naruszenie występuje w innej uczelni dla studenta, który ma również studia w uczelni generującej raport, to nie powinien się on pojawić w raporcie.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD zdefiniowanymi na główce uczelni lub MIN_PR_WS

Możliwość  generowania i pobierania powyższych zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów, zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

Wybierz obszar Studenci (nowy wykaz).