Pierwszym krokiem zmierzającym do zgłoszenia pracowników do szczepienia jest ich wybór z wykazu pracowników dostępnego w systemie POL-on. W tym celu wykonaj opisane poniżej czynności.

Logowanie do Systemu POL-on

 • Zaloguj się do Systemu POL-on w kontekście twojej instytucji.

Zgłoszenia pracowników na szczepienia mogą dokonać tylko zalogowani użytkownicy posiadający w systemie rolę INST_PR, a zatem zarządzający rejestrem pracowników uczelni.

 • Z bocznego menu wybierz moduł Pracownicy.

1 Etap – wybór pracowników deklarujących udział w szczepieniach

 • Wybierz kafel „Wykaz nauczycieli akademickich, innych prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu”.

 • Po wejściu do wykazu pracowników twojej uczelni, w filtrach zaznacz checkbox „Osoby spełniające kryteria szczepień” i wciśnij przycisk “Szukaj”.

 • Wykaz pracowników zawęzi się do osób uprawnionych do szczepień. Są to:
  • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w twojej instytucji w podstawowym miejscu pracy oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, bez podstawowego miejsca pracy i inne osoby prowadzące zajęcia (ale w przypadku, gdy osoby te nie są zatrudnione jako nauczyciele akademiccy z podstawowym miejscem pracy w innym podmiocie),
  • osoby urodzone w dniu 1.1.1952 lub później,
  • aktualnie zatrudnione na uczelni,
  • niezgłoszone jeszcze do szczepień przez inną uczelnię.

Uwaga! Aby pracownik znalazł się na liście osób uprawnionych do szczepień, musi mieć w POL-onie uzupełniony rok urodzenia. Jeśli pracownik nie ma uzupełnionego roku urodzenia, wejdź w zakładkę „Dane podstawowe”. W sekcji „Dane osobowe” wybierz przycisk „Historia zmian”, a następnie „Koryguj” i podaj rok urodzenia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 • Spośród osób uprawnionych wskaż tylko te, które zadeklarowały chęć udziału w szczepieniach. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
  • Grupowo – zaznacz checkbox w nagłówku kolumny „Zgłoś do szczepienia”. Efektem będzie zaznaczenie wszystkich pracowników na wyświetlanej stronie.
  • Indywidualnie – w kolumnie „Zgłoś do szczepienia” zaznacz checkbox przy nazwisku danego pracownika.

Uwaga! Aby przyspieszyć ten proces, warto zwiększyć liczbę wyświetlanych pracowników na stronie.

Uwaga! Lista pracowników jest stronicowana. Przejdź do kolejnych stron i również tam zaznacz pracowników zgłaszanych do szczepień. Po stronach możesz poruszać się za pomocą przycisków „Następna” i „Poprzednia”.

 • Po wskazaniu zainteresowanych osób, wybierz przycisk „Zarejestruj pracowników do szczepienia”.
 • Przy zaznaczonych osobach pojawia się komunikat „Zgłoszony do szczepienia”. Oznacza to, że wskazane osoby zostały przekazane do wykazu pracowników zgłoszonych do szczepienia.

Po zakończeniu tego etapu, przejdź do etapu 2 – przygotowania zestawienia pracowników zgłoszonych do szczepienia.