Interpretacje MEiN znajdziesz w najczęściej zadawanych pytaniach.

Zakres danych projektu naukowego § 5. ust. 3, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on) został wymieniony w osobnym wpisie.

Zakres danych o projektach naukowych wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. powinien być wprowadzony do systemu POL-on w trybie bieżącym w terminie do 21 dni od zaistnienia zdarzenia (Według interpretacji MEiN wydarzeniem, od którego liczymy 21 dni jest data wydania decyzji w sprawie przyznanych środków lub data podpisania umowy).

Do systemu należy wprowadzić dane od 1.01.2017 r.

W związku z oddaniem modułu w czerwcu 2021 r. – zgodnie z komunikatem MEiN – ministerstwo nie przewiduje sankcji za uzupełnienie danych po wyznaczonym terminie 30 czerwca 2021 r.

Dane można wprowadzać nie później niż do dnia 15.01.2022 r.

Aby dodać nowy projekt naukowy do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Projekty naukowe.

Edycja modułu jest dostępna dla roli INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM (nadanej na całość uczelni).

Kliknij w przycisk „+ Dodaj nowy projekt”, znajdujący się pod nazwą wykazu.

Dane projektu naukowego

Uzupełnij formatkę korzystając z klawiatury lub rozwijanych menu w kolejności od góry do dołu. Zacznij od informacji dotyczących danych projektu.

Błędy i braki w danych zostaną wyświetlone w postaci alertu po zapisie.

Wpisz:

 • Tytuł projektu w języku polskim i angielskim,
 • Akronim i numer projektu.

Akronim i numer projektu (a także tytuł  w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim oraz edycja konkursu) nie są wymagane rozporządzeniem. Ich pojawienie się w formatkach jako pola dodatkowe wynika z konsultacji z użytkownikami.

W celu rozróżnienia projektów zalecamy rejestrację projektów per umowa.

W polu numer projektu proponujemy wprowadzenie numeru umowy.

Wskaż:

 • Czy projekt jest realizowany samodzielnie, czy przez grupę podmiotów.

Wpisz:

 • Nazwę i edycję konkursu, projektu, przedsięwzięcia.

Wybierz:

 • Nazwę działania (jeśli dotyczy),
 • Datę rozpoczęcia realizacji projektu,
 • Datę zakończenia realizacji projektu,
 • Czy projekt dotyczy upowszechniania nauki (tak/nie),
 • Czy projekt jest finansowany lub współfinansowany w trybie konkursowym (tak/nie).

Wprowadź:

 • Słowa kluczowe, pamiętając by po każdym słowie użyć przycisku ENTER jako separatora!
 • Streszczenie w języku polskim i angielskim (do 6000 znaków).

Niewypełnione pola obowiązkowe wyświetlą się jako alert braku/błędu danych podczas zapisu.

Instytucje finansujące

Wprowadź informacje o podmiocie finansowania. Wybierz nazwę instytucji z rozwijanego menu. Do wyboru masz:

 • Narodowe Centrum Nauki
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • Centrum Łukasiewicz
 • Fundację na rzecz nauki Polskiej
 • Europejską Radę ds. Badań Naukowych
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MEiN
 • Fundusz Polskiej Nauki
 • Inne

Jeśli wybrałeś wartość „Inne” wprowadź nazwę podmiotu finansującego projekt za pomocą klawiatury.

Wskaż czy jest to podmiot krajowy, czy zagraniczny.

Wprowadź:

 • Datę przyznania
 • Datę rozliczenia środków

Wybierz projekt z menu, a następnie wpisz kwoty przyznanych środków ogółem, krajowych i zagranicznych (w złotych!).

W kolejnej sekcji wprowadź dane adresowe: www oraz dokładny adres.

Możesz dodać kolejną instytucję finansującą w ramach tej samej umowy, korzystając z przycisku „Dodaj kolejną instytucję finansującą”. Uzupełnij formularz zgodnie z powyższą instrukcję.

Po wprowadzeniu danych instytucji finansującej aktywny stanie się przycisk  „Usuń ostatnią instytucję”, który pozwoli ci usunąć całą sekcję z wprowadzonymi danymi formularza.

 

 

 

Wyszukiwanie projektu współfinansowanego

W przypadku projektów współfinansowanych w ramach osobnej umowy wyszukaj projekt korzystając z właściwego przycisku. Wyszukiwany projekt musi być już zarejestrowany w systemie.

Wprowadź numer projektu i jego tytuł w języku polskim, a następnie kliknij w przycisk „Szukaj”.

Jeśli system odnajdzie wprowadzone dane wyświetli odnaleziony rekord w sekcji „Projekty”. Aby dodać informacje o projekcie współfinansowanym zaznacz checkbox, znajdujący się po prawej stronie rekordu i zatwierdź akcję przyciskiem „Zapisz”. 

W przypadku zawarcia odrębnych umów z kilkoma instytucjami finansującymi, rekomendujemy zarejestrowanie ich jako osobnych  projektów i powiązanie za pomocą przycisku „Wyszukaj projekt współfinansowany”.

Numer umowy (w polu numer projektu) będzie jednoznacznym identyfikatorem łączącym dane.

Podmioty realizujące

W kolejnej sekcji dodaj informacje o podmiotach realizujących projekt.

Uwaga! Każdy podmiot realizujący jest rejestrowany osobno. Pytania z formularza dotyczą rejestrowanego podmiotu.

Zacznij od wskazania:

 • Czy lider (tak/nie)
 • Czy jednostka zagraniczna (tak/nie)
 • Czy podmiot realizujący projekt jest instytucją szkolnictwa wyższego i nauki (tak/nie).

Jeśli oznaczyłeś tak, wprowadź nazwę podmiotu realizującego projekt. System podpowie ci ją po wprowadzeniu kilku pierwszych liter zaciągając informacje z wykazu instytucji szkolnictwa wyższego i nauki POL-on. W przypadku oznaczenia nie wartość wprowadzana jest ręcznie.

 

Nagłówek „Liderem jest jednostka zagraniczna” pojawia się w przypadku oznaczenia odpowiedzi tak i nie wprowadzenia nazwy jednostki. Po uzupełnieniu pola z nazwą podmiotu realizującego projekt – nagłówek zmieni się na nazwę jednostki.

Przykłady rejestracji dwóch podmiotów realizujących 

 • lider zagraniczny, współrealizator uczelnia
Lider Współrealizator
Czy lider Tak Nie
Czy jednostka zagraniczna Tak Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Nie Tak
Nazwa podmiotu realizującego projekt Wpisywana ręcznie Z POL-on
 • lider uczelnia, współrealizator zagraniczny

Jeśli współrealizator jest podmiotem zagranicznym – nie ma obowiązku rejestrować tego faktu w systemie (Rozporządzenie w sprawie POL-on § 5. ust. 3, pkt 8, c) wymaga podania nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Lider
Czy lider Tak
Czy jednostka zagraniczna Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Tak
Nazwa podmiotu realizującego projekt Z POL-on
 • lider uczelnia, współrealizator inna uczelnia
Lider Współrealizator
Czy lider Tak Nie
Czy jednostka zagraniczna Nie Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Tak Tak
Nazwa podmiotu realizującego projekt Z POL-on Z POL-on
 • lider uczelnia, współrealizator podmiot krajowy (nie uczelnia)
Lider Współrealizator
Czy lider Tak Nie
Czy jednostka zagraniczna Nie Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Tak Nie
Nazwa podmiotu realizującego projekt Z POL-on Wpisywana ręcznie
 • lider podmiot krajowy (nie uczelnia), współrealizator uczelnia
Lider Współrealizator
Czy lider Tak Nie
Czy jednostka zagraniczna Nie Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Nie Tak
Nazwa podmiotu realizującego projekt Wpisywana ręcznie Z Pol-on

W sekcji Środki finansowe podmiotu realizującego projekt wprowadź wartość wkładu własnego. Następnie kliknij w przycisk „+Dodaj środki finansowe”. Uzupełnij formatkę wprowadzając dla danej instytucji finansującej projekt:

 • środki krajowe,
 • środki zagraniczne,
 • środki ogółem.

Wartości należy podać w złotych. Nie zapomnij zatwierdzić wprowadzonych danych za pomocą znacznika zapisu, znajdującego się po prawej stronie.

Jeśli nazwa podmiotu nie jest możliwa do wyboru – oznacza to, że nie została wprowadzona w sekcji „Instytucja finansująca projekt”. Przejdź do sekcji i wprowadź jej dane.

W kolejnym kroku dodaj informacje o dyscyplinie. Kliknij w przycisk „+Dodaj dyscyplinę”, a następnie wybierz dyscyplinę z rozwijanego menu, wprowadź jej udział procentowy w projekcie. Zapisz dane znacznikiem zapisu.

Wprowadź wszystkie dyscypliny projektu, korzystając z przycisku „+ Dodaj dyscyplinę”. Pamiętaj, że udział procentowy wszystkich wprowadzonych dyscyplin musi sumować się do 100% w obrębie instytucji realizującej.

Kierownik podmiotu

Proces dodawania kierownika podmiotu, edycja oraz usuniecie wprowadzonych informacji zostały omówione w osobnym wpisie.

Jeśli kierownik jest pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki dokonaj jego powiązania z danymi wprowadzonymi do POL-on.

Powiązanie kierownika z pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki jest wymagane na potrzeby ewaluacji.

Uzupełnianie lub poprawa danych (edycja)

Zapisany rekord możesz odszukać z wykorzystaniem filtrów, edytować w celu uzupełnienia lub korekty danych.

Korzystając z filtrów zestawienia możesz odnaleźć rekordy, które mają niepoprawnie uzupełnione dane (Status – niepoprawny). Po odnalezieniu rekordu przejdź do jego danych szczegółowych. Kliknij w belkę z informacją „Dane wymagają poprawy lub uzupełnienia” w celu zapoznania się z komunikatami o błędach.

Następnie przejdź do odpowiednich sekcji – popraw lub uzupełnij dane. Nie zapomnij o ich zapisaniu.

Uzupełnij dane, aż uzyskasz informację o ich poprawności.