Interpretacje ministerstwa znajdziesz w najczęściej zadawanych pytaniach.

Zakres danych projektu naukowego § 5. ust. 3, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on) został wymieniony w osobnym wpisie.

Zakres danych o projektach naukowych wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. powinien być wprowadzony do systemu POL-on w trybie bieżącym w terminie do 21 dni od zaistnienia zdarzenia (Według interpretacji ministerstwa wydarzeniem, od którego liczymy 21 dni jest data wydania decyzji w sprawie przyznanych środków lub data podpisania umowy).

Do systemu należy wprowadzić dane od 1.01.2017 r.

W związku z oddaniem modułu w czerwcu 2021 r. ministerstwo nie przewiduje sankcji za uzupełnienie danych po wyznaczonym terminie 30 czerwca 2021 r.

Aby dodać nowy projekt naukowy do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Projekty naukowe.

Edycja modułu jest dostępna dla roli INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM (nadanej na całość uczelni).

Kliknij w przycisk „+ Dodaj nowy projekt”, znajdujący się pod nazwą wykazu.

Dane projektu naukowego

Uzupełnij formatkę korzystając z klawiatury lub rozwijanych menu w kolejności od góry do dołu. Zacznij od informacji dotyczących danych projektu.

Błędy i braki w danych zostaną wyświetlone w postaci alertu po zapisie.

Wpisz:

 • Tytuł projektu w języku polskim i angielskim,
 • Akronim i numer projektu.

Akronim i numer projektu (a także tytuł  w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim oraz edycja konkursu) nie są wymagane rozporządzeniem. Ich pojawienie się w formatkach jako pola dodatkowe wynika z konsultacji z użytkownikami.

W celu rozróżnienia projektów zalecamy rejestrację projektów per umowa.

W polu numer projektu proponujemy wprowadzenie numeru umowy.

Wskaż:

 • Czy projekt jest realizowany samodzielnie, czy przez grupę podmiotów.

Wpisz:

 • Nazwę i edycję konkursu, projektu, przedsięwzięcia.

Wybierz:

 • Nazwę działania (jeśli dotyczy),
 • Datę rozpoczęcia realizacji projektu,
 • Datę zakończenia realizacji projektu,
 • Czy projekt dotyczy upowszechniania nauki (tak/nie),
 • Czy projekt jest finansowany lub współfinansowany w trybie konkursowym (tak/nie).

Wprowadź:

 • Słowa kluczowe, pamiętając by po każdym słowie użyć przycisku ENTER jako separatora!
 • Streszczenie w języku polskim i angielskim (do 6000 znaków).

Niewypełnione pola obowiązkowe wyświetlą się jako alert braku/błędu danych podczas zapisu.

Instytucje finansujące

Wprowadź informacje o podmiocie finansowania. Wybierz nazwę instytucji z rozwijanego menu. Do wyboru masz:

 • Narodowe Centrum Nauki,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • Centrum Łukasiewicz,
 • Fundacja na rzecz nauki Polskiej,
 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych,
 • Komisja Europejska,
 • MEiN – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki,
 • MEiN,
 • Fundusz Polskiej Nauki,
 • Agencja Badań Medycznych,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • inna.

Jeśli wybrałeś wartość „inna” wprowadź nazwę podmiotu finansującego projekt za pomocą klawiatury.

Wskaż czy jest to podmiot krajowy, czy zagraniczny.

Wprowadź:

 • Datę przyznania
 • Datę rozliczenia środków

Wybierz projekt z menu, a następnie wpisz kwoty przyznanych środków ogółem, krajowych i zagranicznych (w złotych!).

W kolejnej sekcji wprowadź dane adresowe: www oraz dokładny adres.

Możesz dodać kolejną instytucję finansującą w ramach tej samej umowy, korzystając z przycisku „Dodaj kolejną instytucję finansującą”. Uzupełnij formularz zgodnie z powyższą instrukcję.

Po wprowadzeniu danych instytucji finansującej aktywny stanie się przycisk  „Usuń ostatnią instytucję”, który pozwoli ci usunąć całą sekcję z wprowadzonymi danymi formularza.

Wyszukiwanie projektu współfinansowanego

W przypadku projektów współfinansowanych w ramach osobnej umowy wyszukaj projekt korzystając z właściwego przycisku. Wyszukiwany projekt musi być już zarejestrowany w systemie.

Wprowadź numer projektu i jego tytuł w języku polskim, a następnie kliknij w przycisk „Szukaj”.

Jeśli system odnajdzie wprowadzone dane wyświetli odnaleziony rekord w sekcji „Projekty”. Aby dodać informacje o projekcie współfinansowanym zaznacz checkbox, znajdujący się po prawej stronie rekordu i zatwierdź akcję przyciskiem „Zapisz”. 

W przypadku zawarcia odrębnych umów z kilkoma instytucjami finansującymi, rekomendujemy zarejestrowanie ich jako osobnych  projektów i powiązanie za pomocą przycisku „Wyszukaj projekt współfinansowany”.

Numer umowy (w polu numer projektu) będzie jednoznacznym identyfikatorem łączącym dane.

Podmioty realizujące

W kolejnej sekcji dodaj informacje o podmiotach realizujących projekt.

Uwaga! Każdy podmiot realizujący jest rejestrowany osobno. Pytania z formularza dotyczą rejestrowanego podmiotu.

W przypadku projektów które charakteryzują się dwuetapową procedurą wnioskowania o finansowanie tj. wnioskowaniem wstępnym na poziomie ​międzynarodowym i ​wnioskowaniem na poziomie krajowym​ w POL-on odzwierciedlamy dane na podstawie umowy zawartej między wnioskodawcą a podmiotem krajowym (podmiot z II etapu wnioskowania o finansowanie), wskazując jako podmiot finansowania podmiot z którym jednostka podpisała ww. umowę. Projekty finansowane z POIR decyzją Ministerstwa, powinny być wskazywane jako środki krajowe. Więcej w osobnym wpisie.

Zacznij od wskazania:

 • Czy lider (tak/nie)
 • Czy jednostka zagraniczna (tak/nie)
 • Czy podmiot realizujący projekt jest instytucją szkolnictwa wyższego i nauki (tak/nie).

Jeśli oznaczyłeś tak, wprowadź nazwę podmiotu realizującego projekt. System podpowie ci ją po wprowadzeniu kilku pierwszych liter zaciągając informacje z wykazu instytucji szkolnictwa wyższego i nauki POL-on. W przypadku oznaczenia nie wartość wprowadzana jest ręcznie.

Nagłówek „Liderem jest jednostka zagraniczna” pojawia się w przypadku oznaczenia odpowiedzi tak i nie wprowadzenia nazwy jednostki. Po uzupełnieniu pola z nazwą podmiotu realizującego projekt – nagłówek zmieni się na nazwę jednostki.

Przykłady rejestracji dwóch podmiotów realizujących 

 • lider zagraniczny, współrealizator uczelnia
Lider Współrealizator
Czy lider Tak Nie
Czy jednostka zagraniczna Tak Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Nie Tak
Nazwa podmiotu realizującego projekt Wpisywana ręcznie Z POL-on
 • lider uczelnia, współrealizator zagraniczny

Jeśli współrealizator jest podmiotem zagranicznym – nie ma obowiązku rejestrować tego faktu w systemie (Rozporządzenie w sprawie POL-on § 5. ust. 3, pkt 8, c) wymaga podania nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Lider
Czy lider Tak
Czy jednostka zagraniczna Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Tak
Nazwa podmiotu realizującego projekt Z POL-on
 • lider uczelnia, współrealizator inna uczelnia
Lider Współrealizator
Czy lider Tak Nie
Czy jednostka zagraniczna Nie Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Tak Tak
Nazwa podmiotu realizującego projekt Z POL-on Z POL-on
 • lider uczelnia, współrealizator podmiot krajowy (nie uczelnia)
Lider Współrealizator
Czy lider Tak Nie
Czy jednostka zagraniczna Nie Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Tak Nie
Nazwa podmiotu realizującego projekt Z POL-on Wpisywana ręcznie
 • lider podmiot krajowy (nie uczelnia), współrealizator uczelnia
Lider Współrealizator
Czy lider Tak Nie
Czy jednostka zagraniczna Nie Nie
Podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki Nie Tak
Nazwa podmiotu realizującego projekt Wpisywana ręcznie Z Pol-on

W sekcji Środki finansowe podmiotu realizującego projekt wprowadź wartość wkładu własnego. Następnie kliknij w przycisk „+Dodaj środki finansowe”. Uzupełnij formatkę wprowadzając dla danej instytucji finansującej projekt:

 • środki krajowe,
 • środki zagraniczne,
 • środki ogółem.

Wartości należy podać w złotych. Nie zapomnij zatwierdzić wprowadzonych danych za pomocą znacznika zapisu, znajdującego się po prawej stronie.

Jeśli nazwa podmiotu nie jest możliwa do wyboru – oznacza to, że nie została wprowadzona w sekcji „Instytucja finansująca projekt”. Przejdź do sekcji i wprowadź jej dane.

W kolejnym kroku dodaj informacje o dyscyplinie. Kliknij w przycisk „+Dodaj dyscyplinę”, a następnie wybierz dyscyplinę z rozwijanego menu, wprowadź jej udział procentowy w projekcie. Zapisz dane znacznikiem zapisu.

Aktualnie w module Projekty naukowe można wskazać dyscyplinę zarówno ze starej, jak i nowej klasyfikacji.

Wprowadź wszystkie dyscypliny projektu, korzystając z przycisku „+ Dodaj dyscyplinę”. Pamiętaj, że udział procentowy wszystkich wprowadzonych dyscyplin musi sumować się do 100% w obrębie instytucji realizującej.

Kierownik podmiotu

Proces dodawania kierownika podmiotu, edycja oraz usuniecie wprowadzonych informacji zostały omówione w osobnym wpisie.

Jeśli kierownik jest pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki dokonaj jego powiązania z danymi wprowadzonymi do POL-on.

Powiązanie kierownika z pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki jest wymagane na potrzeby ewaluacji.

Uzupełnianie lub poprawa danych (edycja)

Zapisany rekord możesz odszukać z wykorzystaniem filtrów, edytować w celu uzupełnienia lub korekty danych.

Korzystając z filtrów zestawienia możesz odnaleźć rekordy, które mają niepoprawnie uzupełnione dane (Status – niepoprawny). Po odnalezieniu rekordu przejdź do jego danych szczegółowych. Kliknij w belkę z informacją „Dane wymagają poprawy lub uzupełnienia” w celu zapoznania się z komunikatami o błędach.

Następnie przejdź do odpowiednich sekcji – popraw lub uzupełnij dane. Nie zapomnij o ich zapisaniu.

Uzupełnij dane, aż uzyskasz informację o ich poprawności.