Projekty naukowe

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Jak należy dokonać aktualizacji rekordu w module Projekty naukowe w przypadku, gdy instytucją finansującą, z którą zawarta była umowa było Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), a aneks dotyczący zwiększenia wartości projektu został podpisany z Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN)? Jest to ten sam podmiot, ale ze zmienioną nazwą.

Czy w przypadku projektu międzynarodowego jako wartość projektu należy wprowadzić środki finansowe z naszej umowy (chociaż projekt ma o wiele większą wartość)? 

Kiedy przewidywane jest zaktualizowanie list dyscyplin w module Projekty naukowe?

Czy dopuszcza się, iż ten sam rekord (dane przedsięwzięcie), przy czym w różnym ujęciu sprawozdawczym, może pojawić się zarówno w module Inwestycje jak i w module Projekty naukowe?

W jakich przypadkach należy dokonać powiązania kierownika z pracownikiem jednostki?

Jaką datę podpisania umowy należy przyjąć w przypadku projektu Horyzonty 2020? Czy pomiędzy Koordynatorem a KE (lub Agencją), czy ostatnią jaką złożył partner? Umowa pomiędzy Koordynatorem a Agencją jest wcześniejsza.

Czy doktoraty wdrożeniowe powinny zostać wprowadzone w module Projekty naukowe?

Czym różni się podmiot zagraniczny od instytucji międzynarodowej?

Jak zarejestrować projekt, który jest realizowany przez dwa wydziały jednej jednostki naukowej? Jest dwóch kierowników projektu, każdy z innej dyscypliny i innego wydziału.

Jaką datę rozpoczęcia i zakończenia projektu należy wprowadzić w przypadku działania naukowego w ramach programu Miniatura w przypadku wstrzymania realizacji projektu na kilka miesięcy?

Czy projekt, którego celem jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe należy umieścić w POL-on w części dot. Projektów badawczych czy części dot. Danych finansowych odnośnie przychodów z usług badawczych lub komercjalizacji wyników działalności naukowej?

Czy do projektów naukowych należy wprowadzać projekty finansowane w 100% z subwencji MKDNiS?

Czy jest możliwość zmigrowania danych o projektach z profili już nieistniejących instytutów, które weszły w skład nowopowstałego instytutu (Sieć Badawcza Łukasiewicz)?

Instytut powstał w wyniku połączenia dwóch Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Profile tych instytutów zostały zamknięte w POL-on. Czy mamy uzupełniać dane o projektach w profilach nieistniejących instytutów?

W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie umowę z instytucją finansującą podpisuje tylko Lider partnerstwa. Czy jako partner mamy też wpisać dane z umowy z instytucją finansującą, czy dane z umowy partnerskiej ? Jako partner nie podpisaliśmy umowy z instytucją finansującą.

Jak należy zarejestrować instytucję zagraniczną w sytuacji, gdy umowa projektu jest podpisana z NCBiR, ale środki są również zagraniczne?

Czy w przypadku projektów międzynarodowych należy wprowadzać jednostki zagraniczne w sekcji „jednostki realizujące”?

Jak wykazać w systemie projekty realizowane w ramach konsorcjum? Czy kwota przyznana Liderowi to całkowita kwota przyznana całemu konsorcjum, czy ta proporcjonalna wynikająca z budżetu?

Czy wybór podmiotu realizującego projekt w postępowaniu przetargowym spełnia warunki trybu konkursowego?

Czy jeżeli projekt oznaczony jest jako „Dane prawidłowe – nie wykryto błędów” oznacza, że wszystkie dane wymagane do ewaluacji zostały wprowadzone?

Czy do POL-on 2 trzeba „zaciągnąć” projekty naukowe z POL-on 1 pracowników należących do dyscyplin nieewaluowanych, nawet jeśli osoba będąca kierownikiem projektu nie jest już naszym pracownikiem?

Jakie projekty będą uwzględniane w ewaluacji – współfinansowane z NAWA (np. tylko Preludium BIS) czy wszystkie finansowane z NAWA?

Czy w module Projekty naukowe należy sprawozdawać Diamentowe Granty?

Co powinno zawierać streszczenie projektu?

Jak oznaczyć w konkursie Miniatura osobę realizującą działanie naukowe (W tym konkursie nie ma wprost wskazanego kierownika, jest „osoba realizująca działanie naukowe”)?

Jak traktować pojęcie przyznanych środków w przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych?

Czy projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ powinny być rejestrowane w module projekty naukowe?

Jak traktować projekty, które zostały przeniesione na inny podmiot (pracownik zmienił zatrudnienie i zabrał ze sobą projekt)?

Czy wpisujemy do POL-on: SPUB (na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego), Fundusz Młodych Naukowców, NAWA-Polonium (wymiana bilateralna naukowców), Stypendia MNiSW?

Czy do systemu POL-on należy wprowadzić projekty uzyskane w ramach przedsięwzięć MNiSW: „Premia na Horyzoncie” i „Granty na granty – promocja jakości” oraz w ramach programów NCBR: „Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2” i „Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R-INFRASTART”?

Gdzie znajdę informację o tym jakie projekty będą uwzględnione w procesie ewaluacji?

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty finansowane z dotacji celowej?

Czy wprowadzane do POL-on projekty finansowane z NCN dotyczą upowszechniania nauki?

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty od 01.01.2017 roku finansowane z subwencji ministerialnej tzw. badania statutowe?

Czy w module Projekty naukowe należy rejestrować tematy badawcze realizowane z subwencji? Czy należy rejestrować prace B+R zlecane z przemysłu, zamówienia przedkomercyjne NCBiR?

Jak należy uzupełnić pole Data zakończenia realizacji projektu w przypadku projektów, w których w umowie o finansowanie nie podano dokładnej daty? Przykładowo w umowie z programu Premia na Horyzoncie przyjęto, że data ta zależy od rozliczenia projektu przez KE.

Jak należy uzupełnić pole „Nazwa podmiotu finansującego projekt” w przypadku zmiany nazwy instytucji? Przykładowo: w przypadku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mamy wybrać ze słownika MEiN, czy dać opcje: Inna i wpisać nazwę z umowy czyli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Czy jeżeli liderem jest jednostka zagraniczna – to przy niej wpisujemy całkowity koszt projektu, a przy swoim podmiocie to, ile dostaliśmy? Co w przypadku gdy my jesteśmy liderem – wpisujemy całą kwotę projektu, a przy współwykonawcach ich część?

Czy jeżeli posiadamy tylko informację o przyznaniu projektu to jako datę przyznania środków mamy wprowadzić datę podpisania umowy?

Czy finansowanie projektu z NCBR jest tożsame z definicją projektu naukowego, chociaż nie dotyczy badań naukowych tylko dydaktycznej działalności uczelni?

Podpisujemy umowę z jednostką polską „działającą w imieniu Komisji Europejskiej” (taki jest zapis w umowie) – kto jest jednostką finansującą?

Czy projekty będą rozliczane po dyscyplinie projektu, czy dyscyplinie kierownika projektu, zespołu, czy podziału wg np. zaangażowania osób uczestniczących w projekcie?

W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów: czy „kierownik projektu” oznacza kierownika całego projektu realizowanego przez konsorcjum (np. osoba z zagranicznej jednostki), czy osobę, która odpowiada za projekt w danej jednostce?

Czy należy sprawozdać tylko projekt, kierowany przez instytucje, a nie prowadzony jako wykonawca?

Jakie kryteria, powinny spełniać projekty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), aby zaistniała konieczność ich rejestracji?

Jak wprowadzić projekt, do którego podpisana została umowa ramowa np. na cztery lata i jednocześnie podpisywane są dodatkowo umowy szczegółowe na poszczególne lata? Środki finansowe przyznawane są co roku w ramach umowy szczegółowej i tak też są rozliczane.

Skąd czerpać wiedzę co do zaangażowania dyscypliny w projekcie, np. przy projektach interdyscyplinarnych i międzynarodowych szczególności, gdy nie jesteśmy liderem?

Czy wszystkie projekty mają mieć dyscypliny obowiązujące od 01.10.2018? (również te z 2017?)

Mamy 40 partnerów z zagranicy. Czy należy wprowadzić wszystkich do sekcji podmioty realizujące projekt i podać środki finansowe dla nich?

Jeden projekt posiada kilka źródeł finansowania. Jeśli zarejestruję każdą umowę jako oddzielny projekt, to w którym wpisać kwotę wkładu własnego?

Czy do POL-onu wprowadzamy wszystkie projekty, które realizowaliśmy w latach 2017-2021, w których byliśmy liderem, czy także mamy obowiązek wprowadzenia tych, w których byliśmy konsorcjantem?

Jak wprowadzić jednostkę będącą podmiotem gospodarczym? Podmiot gospodarczy nie ma konieczności wykazywania dyscypliny. Czy w takim przypadku system nie będzie pokazywał błędów?

Czy lider wpisuje wszystkie jednostki współrealizujące projekt? Jeżeli tak, to w jaki sposób pozyskiwać informacje o dyscyplinach danych jednostek?

W jaki sposób dokonać korekty zwiększenia wysokości środków finansowych jeżeli konsorcjum w międzyczasie otrzyma zwiększenie środków na realizację projektu?

Jak wprowadzić projekt, który trwa od 2015 i jest finansowany etapami/latami np. 2016, 2018 itp.? Jak zarejestrować dane dotyczące finansowania?

Jako partner w projekcie mamy kierownika z zagranicy. Czy oprócz niego mam także dodać „kierownika zespołu badawczego z naszego Instytutu”? Czy może mam tylko zarejestrować naszego „kierownika zespołu badawczego”?

Czy do POL-on wprowadzamy wszystkie projekty naukowe, nawet te, które realizują pracownicy należący do dyscyplin nieewaluowanych?

Czy do POL-on w zakładce „Projekty naukowe” można wpisać projekty, które uzyskały finansowanie przed okresem objętym ewaluacją, a jedynie częściowo były realizowane w okresie objętym ewaluacją. Na przykład: pracownik otrzymał finansowanie w 2015 roku, a projekt był realizowany w latach 2015-2018.

Wprowadzając projekt należy podać środki: krajowe, zagraniczne i własne. Czy wszystkie formatki dotyczą tylko środków przyznanych ogółem, czy należy je rozbić na środki dla ewaluowanego podmiotu? Które kwoty i w jakim miejscu należy podać?

Czy Lider mógłby wykazać w POL-on również kierowników zespołów badawczych?

Jak uzupełnić atrybut „jednostka finansująca” w przypadku, gdy NCN ogłasza konkurs, a projekt finansuje fundusz norweski?

Czy po 30 czerwca 2021 r. będzie można poprawiać dane w rekordach sprzed 30 czerwca 2021 r.? Czy ta część danych będzie już tylko do odczytu? W jaki sposób i do kiedy będzie można uzupełniać dane o projektach przyznanych po 30 czerwca 2021 r.?

Czy w module należy rejestrować stypendia Start finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)?

Czy projekty Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) oraz inne projekty finansowane przez MNiSW/MEiN powinny być wpisywane w aplikacji?

W jakim zakresie czasowym uzupełniamy dane w systemie w przypadku projektów, które trwają już od kilku lat? Czy uzupełniamy dane od 2017 r. projektów, które w 2017 roku się jeszcze kończyły, czy tylko te, które się zaczynały od tego roku?

Czy będziemy uzupełniać dane o projektach dydaktycznych, edukacyjnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych?

W jaki sposób sprawozdać lidera – instytucję z Polski, która nie sprawozdaje się w POL-on?

Czy i w jaki sposób wykazujemy partnerów międzynarodowych i krajowych spoza POL-on?

Co w przypadku jeżeli członkiem zespołu jest doktorant/student lub pracownik instytucji spoza polskich uczelni?

Jakiej odpowiedzi należy udzielić, jeżeli liderem projektu jest podmiot zagraniczny i w swoim kraju jest on zakwalifikowany jako należący do systemu szkolnictwa wyższego (albo analogicznej kategorii)?

Czy do modułu Projekty naukowe będzie trzeba wprowadzać „opis efektów”?

Jak należy rozumieć pytanie „Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym”?

Według rozporządzenia z 22 grudnia 2020 r. w module Projekty wpisujemy „informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki”. Czy oznacza to konieczność umieszczania w tym module informacji o wszystkich projektach bez względu na źródło finansowania?

Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?

Czy tytuł i streszczenie mogą być wpisane w języku angielskim, jeżeli wniosek jest w całości po angielsku?

Czy w systemie należy wpisywać dane pochodzące z umowy w jej pierwotnym brzmieniu czy też każdorazowo aktualizować je po zawarciu aneksu do umowy o finansowanie lub po rozliczeniu projektu?

Jeśli podmiot w trakcie trwania projektu bierze na siebie nowe zadania i w związku z tym dostaje więcej pieniędzy, podpisuje aneks do umowy, czy wówczas datę podpisania aneksu należy wpisać w polu „Data przyznania – data zawarcia umowy lub data decyzji” i zwiększyć kwotę przyznanych środków?

Po jakim kursie należy przeliczać środki przyznane w obcej walucie?

Jak należy rozumieć datę “zakończenie realizacji projektu”?

Jaką należy przyjąć datę rozliczenia środków finansowych? Czy to data uzyskania informacji, że instytucja finansująca zatwierdziła rozliczenie? Co w sytuacji, gdy instytucja finansująca nie przesyła (nie przesłała) oficjalnego pisma informującego o rozliczeniu projektu?

Jeśli data zawarcia umowy różni się od daty wydania decyzji przez instytucję finansującą, to którą należy zarejestrować?

Jak rozumieć datę rozpoczęcia realizacji projektu naukowego?

Jak rozumieć pojęcie „projekt naukowy”?