Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy w ankiecie dotyczącej rekrutacji na kierunki studiów pojawi się rozróżnienie uruchomień ze względu na język kształcenia?

W którym polu ankiety dotyczącej rekrutacji powinniśmy zamieścić informację, że liczba punktów rekrutacyjnych może uwzględniać wynik końcowy egzaminów zawodowych? (W zakładce „Przedmioty dodatkowe” brak jest takiego pola)

Jaką wartość słownikową należy wskazać w ankiecie dotyczącej rekrutacji w polach: Przedmioty wymagane, Przedmioty wymagane – do wyboru, Przedmioty dodatkowe?

Czy brak wymogu sporządzania ankiety EN-1 z wynikami rekrutacji na semestr letni jest działaniem celowym?

Co należy uwzględnić w parametrze Lzprofi w zakresie prowadzenia zajęć przez osoby (poza stosunkiem pracy) niebędące obywatelami polskimi posiadające tytuł profesora lub zatrudnione na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych? Jakie zajęcia mogą zostać uwzględnione do obliczenia wymaganej liczby godzin?

W projekcie Horyzont 2020 i Horyzont Europa – w ramach jednego projektu zawarliśmy odrębne umowy (jako lider i z partnerami). Czy wyjazdy powinniśmy wykazywać odrębnie w ramach każdej umowy z partnerem, czy zbiorczo w ramach umowy zawartej jako lider projektu?

Czy w zakresie wymiany międzynarodowej  ramach jednej umowy pracownika, który wyjeżdżał np. 5 razy w różne miejsca wykazujemy 1 raz czy 5 razy?

Czy planowane jest udostępnienie ankiety EN-1 za semestr letni?

Czy w przypadku niesłusznie wypłaconego stypendium z Funduszu stypendialnego, a następnie zwróconego przez studenta, kwotę takiego wykazujemy w poz. 30 Sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego, a wypłatę stypendium odpowiednio w poz. 08-29, czy w ogóle takiej sytuacji nie wpisujemy ani po stronie wykorzystania funduszu ani po stronie zwrotów?

Czy w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, w części dotyczącej Współpracy międzynarodowej w przypadku pracowników powinniśmy wykazywać współpracę w formie wyjazdu na konferencję naukową?

Czy przez umowy aktywne, które powinny zostać wprowadzone do części 2 formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, należy rozumieć również takie umowy, na podstawie których, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, realizowane były wirtualne mobilności, tj. wymiana międzynarodowa w formie zdalnej?

Jaki jest minimalny okres na jaki pracownik mógł wyjechać lub przyjechać w ramach umowy międzynarodowej podlegający rejestracji w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji? W przypadku wyjeżdzających lub przyjeżdzających studentów i doktorantów jest to  co najmniej 3 miesiące.

Jak wykazać zwiększenie stanu funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego?

Dlaczego nie mogę pobrać szablonu sprawozdania? System wyświetla błąd „Przed pobraniem szablonu należy wypełnić dane dotacji”.