Studenci

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Dlaczego nie widzę studiów studenta odbywanych na innej uczelni?

Jaka jest podstawa prawna reguły walidacyjnej, która uniemożliwia zaraportowanie studiów studenta na dwóch uruchomieniach tego samego kierunku (Błąd POL-on 3395)?

Jak należy zaraportować w POL-onie sytuację, gdy student został skreślony, a następnie powraca na studia?

Jak należy zachować się w sytuacji, gdy kierunek studiów ulegnie zmianie w kontekście przypisanych do niego studentów?

Jakie operacje można wykonać u studentów ze studiami zakończonymi tj. po wprowadzeniu daty skreślenia lub obrony?

Do kiedy będzie utrzymywany import danych za pomocą XML?

Jaką wartość należy wskazać w danych studenta dotyczących studiów, które zostały zmienione ze studiów samodzielnych na wspólne lub ze studiów wspólnych na samodzielne (znacznik „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych”)?

Czy w danych studenta można wprowadzić wartość „Tak” w polu „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych?” dla studiów aktualnie prowadzonych w sposób samodzielny, które były przez pewien czas prowadzone wspólnie z innym podmiotem? W tym przypadku nie wszyscy studenci danego kierunku odbywają kształcenie na studiach wspólnych, a jedynie studenci określonych roczników.

Jak prawidłowo dokonać sprostowania danych osobowych studenta, u którego nastąpiła zmiana płci?

Jak rozumieć znacznik „czy realizuje kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela”? W jakich przypadkach i kiedy oznaczać znacznik na TAK lub NIE?

Jak rozumieć pojęcie „Data obowiązywania zmiany” w danych studenta?

Jak zaraportować studenta, który nie ma nazwiska?

Jak zaraportować w systemie sytuację studenta przyjętego na drugą specjalność na tym samym kierunku studiów? Jak wprowadzić go dwukrotnie na ten sam kierunek, gdy w POL-on nie ma rozróżnienia na specjalności studiów?

W jaki sposób prawidłowo zaraportować studenta, który w trakcie semestru został zawieszony w prawach studenta?

Czym jest znacznik „W procedurze skreślenia” i jakich przypadków dotyczy?

W jaki sposób raportować studenta, który jest w trakcie skreślenia?

Kiedy należy wprowadzić datę skreślenia do systemu?

Co oznacza w Systemie POL-on data skreślenia? Jaką datę uczelnia powinna wpisać w pole data skreślenia?

Po pobraniu i otworzeniu wygenerowanego raportu dotyczącego niespójności między modułem studenci i kierunki (moduł Raporty) widzę pusty arkusz. Co mam przez to rozumieć?

Jak przenieść studiujących studentów na nowe semestry poprzez edycję tabelaryczną?

W jaki sposób umieścić w systemie POL-on informację o stwierdzeniu nieważności dyplomu ukończenia studiów?

W jaki sposób należy umieścić informacje w POL-on o studentach studiujących jednocześnie dwie lub więcej specjalności na tym samym kierunku, kończą studia w różnych terminach i należy im przypisać status absolwenta na kolejnych specjalnościach i wprowadzić dane o dyplomie skoro nie ma możliwości zarówno wykonania importu tych danych jak i wprowadzenia danych bezpośrednio w systemie?

Jaką podstawę przyjęcia i kształcenia cudzoziemców należy wskazać studentom, którzy wznawiają studia rozpoczęte przed 1 października 2019 r. lub kontynuują studia rozpoczęte przed 1 października 2019 r. na innym kierunku, profilu po skreśleniu?

Od jakiego terminu będzie obowiązywało zgłaszanie „ciągłe” i w którym POL-on 1.0 czy 2.0 będzie ono dokonywane?

Od kiedy będzie obowiązkowe zgłaszanie studentów tylko w POL-on 2.0 XSD 8.0?

Czy osoby podsiadające polskie pochodzenie z ustawy o repatriacji również powinny być uwzględniani jako posiadacze Karty Polaka?

Jaką podstawę należy wybrać w przypadku studentów przyjętych na podstawie tzw. ustawy „przejściowej” (art. 222) na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych od roku akademickiego 2019/2020?

Czy w module Studenci należy rejestrować studenta cudzoziemca, studenta innej uczelni, który realizuje studia kończące się uzyskaniem podwójnego dyplomu? Taki student spędza na uczelni polskiej semestr lub rok. Czy powinien zostać zarejestrowany na okres pobytu?

Jaką podstawę przyjęcia i studiowania należy wpisać cudzoziemcom, którzy zostali przyjęci decyzją administracyjną rektora na podstawie umowy między uczelniami? Umowy zawartej z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię czy decyzji administracyjnej rektora?

Jaką podstawę zwolnienia z opłat należy wpisać cudzoziemcom, którzy zostali przyjęci (wpisem na listę studentów) na kierunek odpłatny, prowadzony w języku angielskim w przypadku, gdy cudzoziemiec jest z Unii Europejskiej?

Jak zgłosić studenta na ostatnim roku studiów kierunku, który jest wygaszany, a nie ma tego kierunku w nowym POL-onie? Student obroni się dopiero w semestrze letnim.

Czy jeśli student nie posiada podstawy do zwolnienia z opłat, ale złoży wniosek do rektora o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, a rektor go zwolni (np. z powodu ciężkiej sytuacji materialnej), to czy w podstawie zwolnienia z opłat studentów zagranicznych zaznaczamy decyzję administracyjną rektora, a jeśli tak, to kiedy? (Czy jest to uzależnione od wysokości zwolnienia, np.: 20%, 60%, 100%)? Czy dotyczy to tylko cudzoziemców przyjętych od 1.10.2019 r.?

Czy jest możliwość sprawdzenia konkretnych błędów w plikach importowych?

Jak zarejestrować studentów na kierunkach wygaszanych? System POL-on przy przesyle takich studentów zwraca błąd: „Nie można zarejestrować studenta na kierunku wygaszanym”.

Dlaczego system nie przyjmuje danych starych studentów na kierunkach wygaszanych?

Do kiedy będzie dostępne zgłaszanie studentów przez POL-on 1.0 w formacie XSD 7.6?

Czy istnieje możliwość przypisania jednocześnie decyzji Rektora oraz decyzji Dyrektora NAWA jako podstawy studiowania studenta zagranicznego?

Co zrobić w przypadku, gdy nie ma listy uprawnień do kierunku chociaż była w starym POL-onie?

Co wpisać w przypadku posiadania przez pracownika lub studenta podwójnego obywatelstwa?

Jak zarejestrować studenta oczekującego na obronę?

Jaką podstawę studiowania należy zarejestrować studentom, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r.?

Czy należy wprowadzać informacje o Karcie Polaka i państwie urodzenia dla cudzoziemców, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r.?

Kto ma obowiązek wprowadzania danych studentów ze studiów wspólnych?

Co oznacza „miejsce zamieszkania studenta”? (miasto/wieś)

Jakie dane są niezbędne do wykazania kontynuacji studentowi, który rozpoczął studia przed 1 października 2019 r.?

Czy w pliku XML dla studentów będą dwa kody: stary kierunek ID i kod uruchomienia?

Co się dzieje ze „starymi” studentami?

Do kiedy i według stanu na jaki dzień należy raportować studentów?

Co zrobić ze studentem, który zgodnie z regulaminem studiów ma prawo dokończyć studia na „starym” kierunku studiów, który nie zostanie zmigrowany do POL-onu 2.0 (po decyzji MNiSW)?

Czy należy rejestrować w POL-onie osoby, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie były studentami, ale zostały przyjęte na studia i złożyły ślubowanie na dzień 1 października 2019 r., a następnie zostały skreślone do 30 grudnia 2019 r.?

Czy i jak należy rejestrować osoby, które zostały przyjęte na studia, ostatecznie ich nie podjęły, ale na dzień 1 października 2019 r. nie były skreślone?

Jak rejestrować studentów z rekrutacji bez podziału na kierunki w roku akademickim 2019/2020 ?

Jak mogę wprowadzić studentów na rok 2019/2020 do systemu POL-on?

W jaki sposób mają być raportowani absolwenci kierunków wygaszanych, którzy nie będą już raportowani na rok akademicki 2019/2020?

Kiedy będzie możliwość korzystania z identyfikatora zewnętrznego w odniesieniu do studentów?

Jak należy zarejestrować studenta, który broni się w październiku 2019 r.?