Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela to kształcenie realizowane na kierunku oznaczonym jako nauczycielski w Systemie POL-on 2.0 w module Kierunki studiów. Na kierunku studiów, który został oznaczony jako nauczycielski, w tym samym czasie mogą realizować kształcenie studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela oraz tacy, którzy w tym przygotowaniu nie uczestniczą. W celu rozróżnienia powyższych dwóch grup studentów, w Systemie POL-on został udostępniony znacznik umożliwiający wskazanie, którzy ze studentów danego kierunku realizują kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, niezależnie od oznaczenia na poziomie kierunku studiów.

  • Wprowadzenie wartości „TAK”  dla znacznika przy studencie jest równoznaczne z deklaracją, że student realizuje ścieżkę kształcenia, po ukończeniu której uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Tym samym student zobowiązany jest do realizacji wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów odnoszących się do przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, co jest wymagane do ukończenia studiów (uzyskania tytułu zawodowego). Jeżeli student realizuje ścieżkę kształcenia przygotowującą do wykonywania zawodu nauczyciela to znacznik powinien zostać oznaczony od dnia rozpoczęcia studiów (dotyczy kierunków studiów, na których kształceniem nauczycielskim objęci są wszyscy studenci kierunku, np. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) albo od dnia wyboru ścieżki nauczycielskiej (dotyczy kierunków studiów, na których nie wszyscy studenci realizują kształcenie nauczycielskie) do dnia zakończenia studiów. Nie ma powodu by zmieniać jego wartość co semestr lub uzależniać go od realizowanych w danym semestrze przedmiotów. Student w trakcie studiów ma prawo zrezygnować ze ścieżki nauczycielskiej (zmienić ścieżkę w ramach kierunku).
  • Wprowadzenie wartości „NIE” dla znacznika – czy realizuje kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela, oznacza natomiast brak realizacji kształcenia nauczycielskiego (w tym zmianę ścieżki w ramach kierunku studiów w przypadku rezygnacji z kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).