Jeżeli decyzja nie jest ostateczna, a student złożył wniosek do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy (w terminie 14 dni od doręczenia decyzji), nie rejestrujemy studenta na kolejny semestr (student jest w Systemie jako aktywny, ale bez kolejnego semestru) i oznaczamy w procedurze skreślenia na potrzeby sprawozdawczości GUS (jeżeli jest to przed 31.12), a po skreśleniu wprowadzamy faktyczną datę skreślenia (może być przed 31.12).

Po wydaniu decyzji ostatecznej, uczelnia wprowadza:

  1. datę skreślenia, jeśli decyzja została utrzymana w mocy albo
  2. usuwa znacznik „w procedurze skreślenia”, jeśli rektor uchylił pierwszą decyzję.

Więcej informacji o znaczniku poniżej.

Jeżeli decyzja jest ostateczna to nie rejestrujemy studenta na kolejny semestr i nie oznaczamy w procedurze skreślenia (student jest w Systemie jako aktywny, ale bez kolejnego semestru), ponieważ System oczekuje na wprowadzenie daty skreślenia.

Uczelnia raportuje w ten sposób skreślenie nawet jeśli student złoży skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Po ogłoszeniu wyroku przez sąd:

  1. decyzja staje się prawomocna albo
  2. zostaje uchylona przez sąd – wówczas uczelnia musi dokonać stosownej korekty danych w POL-on.

Poniżej opisano możliwe sytuacje dotyczące studentów pozostających w trakcie procedury skreślenia i rejestracji w systemie POL-on, tak aby student został prawidłowo uwzględniony w sprawozdaniu S-10 za odpowiedni rok sprawozdawczy.

1. Sprawozdanie S-10 jest generowane w dniu 15 stycznia kolejnego roku, zarówno na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, jak i na dzień generowania sprawozdania student ciągle jeszcze nie został skreślony:

pole „W procedurze skreślenia” powinno być zaznaczone, a pole „Data skreślenia” puste. Student zostanie uwzględniony w kolumnach działu 4 odpowiadających ostatniemu semestrowi, na który był przypisany, oraz w wierszu działu 1 odpowiadającemu dacie urodzenia studenta.

2. Student pozostawał w procedurze skreślenia, ale z dniem 26 grudnia został ostatecznie skreślony:

pole „W procedurze skreślenia” powinno być puste, a w polu „Data skreślania” powinna zostać wprowadzona faktyczna data skreślania. Ta osoba nie zostanie uwzględniona w sprawozdaniu S-10, ponieważ na dzień 31 grudnia nie jest już studentem.

3. Student pozostawał w procedurze skreślenia i został skreślony z dniem 5 stycznia kolejnego roku:

pole „W procedurze skreślenia” powinno być zaznaczone (ponieważ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego student ciągle jeszcze pozostawał w tej procedurze), a w polu „Data skreślania” powinna zostać wprowadzona faktyczna data skreślania. Student zostanie uwzględniony w kolumnach działu 4 odpowiadających ostatniemu semestrowi, na który był przypisany, oraz w wierszu działu 1 odpowiadającemu dacie urodzenia studenta. W sprawozdaniu za kolejny rok sprawozdawczy student nie zostanie uwzględniony.

4. Student pozostawał w procedurze skreślenia, ale został dopuszczony do egzaminu dyplomowego i uzyskał dyplom z dniem 5 stycznia kolejnego roku:

pole „W procedurze skreślenia” powinno być zaznaczone (ponieważ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego student ciągle pozostawał w tej procedurze), a w polu „Data ukończenia studiów” powinna zostać wprowadzona data obrony. Student zostanie uwzględniony w kolumnach działu 4 odpowiadających ostatniemu semestrowi, na który był przypisany, oraz w wierszu działu 1 odpowiadającemu dacie urodzenia studenta. W kolejnym roku sprawozdawczym natomiast ta osoba zostanie uwzględniona jako absolwent.