rejestracja

Czy w wykazie rejestrujemy studentów, którzy przyjechali w ramach programu Erasmus na jeden semestr lub na dwa semestry? Co w przypadku, gdy decyzja o pozostaniu na drugi semestr zapadła dopiero po zakończeniu semestru, na który przyjechał?

Czy uczelnie niepubliczne zamieszczają dane w module Inwestycje?

Czy jeśli inwestycja jest finansowana ze środków własnych, a jej wartość jest niższa niż 500 tys. zł. to należy ją wprowadzić do modułu?

Czy mamy obowiązek rejestrowania każdej inwestycji, przy czym inwestycje niezwiązane z kształceniem czy nauką oznaczamy jako „inne”? 

Czy „wartość powyżej 500 tys. zł.” dotyczy zakupu jednostkowego aparatur? Co w sytuacji, gdy z czasem powstanie aparatura o wartości powyżej 500 tys. zł. zbudowana z kilku zakupów? 

Jak rozumieć datę 01.10.2018 r. w module Inwestycje?

Co w przypadku, gdy w ramach jednej inwestycji dokonano zakupu nieruchomości oraz aparatury?

Czy dopuszcza się, iż ten sam rekord (dane przedsięwzięcie), przy czym w różnym ujęciu sprawozdawczym, może pojawić się zarówno w module Inwestycje jak i w module Projekty naukowe?

Czy można zamieścić pusty druk – jedynie z nazwą uczelni, bez żadnych danych typu kierunek, dyscyplina, forma?

Za jaki okres należy uzupełnić dane wstecz w module Inwestycje?

Czy jednostki, które nie mają szkoły doktorskiej, a jedynie uprawnienia do przeprowadzenia przewodu doktorskiego też są zobowiązane do korzystania z modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów?

W którym momencie mamy wprowadzić wzór podpisu promotora, przewodniczącego – czy w momencie powołania na tę funkcję? 

Czy w wykazie pieczęci umieszcza się jedynie pieczęcie urzędowe, czyli np. metalowe wytarzane przez mennicę?

Jeśli po zakończeniu kadencji jako prodziekan dana osoba zostaje dziekanem, to czy tę zmianę wprowadzamy w tym samym wpisie? Podajemy datę końcową funkcji prodziekana i dodajemy nową funkcję dziekana?

Jeśli jednostka do tej pory nie wprowadzała informacji gromadzonych w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów, to za jaki okres wstecz i w jakim terminie należy uzupełnić dane?

Kto powinien być rejestrowany jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów w POL-on? O jakie dokumenty chodzi?

Czy usługi badawcze na rzecz osób fizycznych podlegają rejestracji w module dane finansowe?

Czy doktoraty wdrożeniowe powinny zostać wprowadzone w module Projekty naukowe?

Jak zarejestrować projekt, który jest realizowany przez dwa wydziały jednej jednostki naukowej? Jest dwóch kierowników projektu, każdy z innej dyscypliny i innego wydziału.

Czy projekt, którego celem jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe należy umieścić w POL-on w części dot. Projektów badawczych czy części dot. Danych finansowych odnośnie przychodów z usług badawczych lub komercjalizacji wyników działalności naukowej?

Jakie projekty będą uwzględniane w ewaluacji – współfinansowane z NAWA (np. tylko Preludium BIS) czy wszystkie finansowane z NAWA?

Czy w module Projekty naukowe należy sprawozdawać Diamentowe Granty?

Czy wpisujemy do POL-on: SPUB (na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego), Fundusz Młodych Naukowców, NAWA-Polonium (wymiana bilateralna naukowców), Stypendia MNiSW?

Czy do systemu POL-on należy wprowadzić projekty uzyskane w ramach przedsięwzięć MNiSW: „Premia na Horyzoncie” i „Granty na granty – promocja jakości” oraz w ramach programów NCBR: „Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2” i „Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R-INFRASTART”?

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty finansowane z dotacji celowej?

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty od 01.01.2017 roku finansowane z subwencji ministerialnej tzw. badania statutowe?

Czy w module Projekty naukowe należy rejestrować tematy badawcze realizowane z subwencji? Czy należy rejestrować prace B+R zlecane z przemysłu, zamówienia przedkomercyjne NCBiR?

Jak zaraportować studenta, który nie ma nazwiska?

Jak zaraportować w systemie sytuację studenta przyjętego na drugą specjalność na tym samym kierunku studiów? Jak wprowadzić go dwukrotnie na ten sam kierunek, gdy w POL-on nie ma rozróżnienia na specjalności studiów?

Czy wynik finansowy dotyczy tylko działalności naukowo-badawczej czy też całej działalności Uczelni?

Czy należy sprawozdać tylko projekt, kierowany przez instytucje, a nie prowadzony jako wykonawca?

Jak wprowadzić projekt, do którego podpisana została umowa ramowa np. na cztery lata i jednocześnie podpisywane są dodatkowo umowy szczegółowe na poszczególne lata? Środki finansowe przyznawane są co roku w ramach umowy szczegółowej i tak też są rozliczane.

Na podstawie jakich danych przy pracowniku wyświetla się jego stopień lub tytuł?

Czy wszystkie projekty mają mieć dyscypliny obowiązujące od 01.10.2018? (również te z 2017?)

Mamy 40 partnerów z zagranicy. Czy należy wprowadzić wszystkich do sekcji podmioty realizujące projekt i podać środki finansowe dla nich?

Jeden projekt posiada kilka źródeł finansowania. Jeśli zarejestruję każdą umowę jako oddzielny projekt, to w którym wpisać kwotę wkładu własnego?

Czy do POL-onu wprowadzamy wszystkie projekty, które realizowaliśmy w latach 2017-2021, w których byliśmy liderem, czy także mamy obowiązek wprowadzenia tych, w których byliśmy konsorcjantem?

Jak wprowadzić jednostkę będącą podmiotem gospodarczym? Podmiot gospodarczy nie ma konieczności wykazywania dyscypliny. Czy w takim przypadku system nie będzie pokazywał błędów?

Czy lider wpisuje wszystkie jednostki współrealizujące projekt? Jeżeli tak, to w jaki sposób pozyskiwać informacje o dyscyplinach danych jednostek?

Jak wprowadzić projekt, który trwa od 2015 i jest finansowany etapami/latami np. 2016, 2018 itp.? Jak zarejestrować dane dotyczące finansowania?

Czy do POL-on wprowadzamy wszystkie projekty naukowe, nawet te, które realizują pracownicy należący do dyscyplin nieewaluowanych?

Czy do POL-on w zakładce „Projekty naukowe” można wpisać projekty, które uzyskały finansowanie przed okresem objętym ewaluacją, a jedynie częściowo były realizowane w okresie objętym ewaluacją. Na przykład: pracownik otrzymał finansowanie w 2015 roku, a projekt był realizowany w latach 2015-2018.

Czy w module należy rejestrować stypendia Start finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)?

Czy projekty Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) oraz inne projekty finansowane przez MNiSW/MEiN powinny być wpisywane w aplikacji?

W jaki sposób rejestrować semestry studiów studenta realizującego studia wspólne prowadzone z podmiotem zagranicznym, jeżeli część kształcenia realizowana jest poza granicami kraju?

Jaką datę rozpoczęcia studiów należy wprowadzić do wykazu studentów w przypadku kształcenia cudzoziemca na studiach wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym, jeżeli student przyjeżdża do Polski w trakcie studiów?

Czy w module Studenci należy rejestrować studenta cudzoziemca, który realizuje studia kończące się uzyskaniem odrębnych dyplomów wydanych przez polską i zagraniczną uczelnię (tzw. podwójny dyplom)? Taki student spędza na uczelni polskiej semestr lub rok. Czy powinien zostać zarejestrowany na okres pobytu?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy realizują studia prowadzone z uczelnią zagraniczną w ramach współpracy, które jednocześnie nie są studiami wspólnymi w myśl art. 60 UPSWiN?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej?

Czy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz zobowiązane są do uzupełniania informacji o patentach od 1.01.2017?

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do POL-on jeżeli mamy dwie lub więcej instytucji zgłaszających patent?

Co ze wzorami przemysłowymi? Wzory przemysłowe do końca 2018 roku były punktowane zgodnie z „starym” rozporządzeniem z 2016 roku.

Czy w sekcji Hodowca można wprowadzić pracownika jednostki, który jest współautorem odmiany, a nie hodowcą?

Czy można wprowadzić jedno zbiorcze oświadczenie z kilkoma osiągnięciami jednego pracownika?

Co należy wprowadzić w sekcji pierwszeństwo ochrony w przypadku patentu, który został zgłoszony w zagranicznym urzędzie, po tym jak został zgłoszony w urzędzie polskim?

Czy należy wprowadzić do modułu patent pracownika, który opatentował wynalazek „prywatnie” i jest jedynym uprawnionym?

Czy patenty wprowadzone do starej aplikacji POL-on za 2017 r. będą dostępne w module 2.0? Co z patentami za lata wcześniejsze?

Jeśli patent został udzielony w kilku krajach, to wpisujemy numer patentu, który był przyznany jako pierwszy?

W jaki sposób raportować studenta, który jest w trakcie skreślenia?

Czy wynikające z § 9 rozporządzenia ws. POL-on 30 dni na zarejestrowanie lub aktualizację danych pracownika oznacza dni kalendarzowe czy robocze?

Czy w przypadku osób przebywających na urlopach bezpłatnych lub wychowawczych należy wpisać jakąś wartość w sekcji pensum dydaktyczne, czy też należy zostawić pole bez wypełnienia?

Jak przenieść studiujących studentów na nowe semestry poprzez edycję tabelaryczną?

W jaki sposób należy umieścić informacje w POL-on o studentach studiujących jednocześnie dwie lub więcej specjalności na tym samym kierunku, kończą studia w różnych terminach i należy im przypisać status absolwenta na kolejnych specjalnościach i wprowadzić dane o dyplomie skoro nie ma możliwości zarówno wykonania importu tych danych jak i wprowadzenia danych bezpośrednio w systemie?

Otrzymaliśmy zgodę z MNiSW na utworzenie kierunku. Czy kierunek powinnam do systemu wprowadzić sama, czy zgłosić to OPI?

Kogo rejestrujemy w module Pracownicy? Czy rejestrujemy tam pracowników administracyjnych?

Dlaczego nie mogę dodać szkoły doktorskiej utworzonej z określoną datą pomimo tego, że uczelnia posiadała wtedy uprawnienia wystarczające do jej utworzenia?

Czy jest obowiązek wprowadzenia danych tzw. profesorów wizytujących z zagranicy, którzy byli zatrudnieni krótkookresowo (np. 3 miesiące) i realizowali godziny w roku akademickim 2018/2019?

Od jakiego zdarzenia liczy się termin na zarejestrowanie postępowania awansowego?

Czy osoba prowadząca zajęcia na studiach niestacjonarnych, zatrudniona na umowę cywilno-prawną powinna zostać zarejestrowana w wykazie nauczycieli akademickich?

Czy dane o kompetencjach i doświadczeniu innych osób prowadzących zajęcia powinny być rejestrowane także wstecznie za 2018 r.?

Jak wprowadzać dane w polu „Kompetencje” w module Pracownicy?

Jak wprowadzać informacje o finansowaniu stanowiska pracy?

Jak wprowadzać nieobecności pracownika?