30-dniowy termin na zarejestrowanie postępowania awansowego należy liczyć od dnia wszczęcia tego postępowania.

Ponadto dane w module Postępowania awansowe należy aktualizować niezwłocznie po zaistnieniu zmiany albo po uzyskaniu informacji o zmianie.

(Podstawa prawna: § 14. ust. 1 rozporządzenia ws. POL-on).