terminy

Z jakich przepisów wynika obowiązek niezwłocznego uzupełnienia danych za okres od 1 października 2018 r.?

Czy termin uzupełnienia danych za osiągnięcia uzyskane w latach 2017-2021, tj. 30.06.2021 dotyczy również Instytutów sieci Łukasiewicz?

Zgodnie z art. 221 ustawy 2.0, w terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej, a podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. Czy termin na rejestrację w POL-onie tych 4 członków komisji wyznaczonych przez RDN biegnie od dnia wyznaczenia ich przez RDN, czy od powołania całej komisji przez podmiot habilitujący?

Jeśli podmiot habilitujący podejmie oficjalną decyzję o wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, to czy może zarejestrować postępowanie w POL-onie wcześniej, tj. przed upływem 4 tygodni, o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia wniosku” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego? Od kiedy należy liczyć 30-dniowy termin na zarejestrowanie postępowania?

Czy wynikające z § 9 rozporządzenia ws. POL-on 30 dni na zarejestrowanie lub aktualizację danych pracownika oznacza dni kalendarzowe czy robocze?

Do kiedy uczelnie powinny dostosować w POL-onie stanowiska pracowników do nowej siatki stanowisk?

Czy stare zawiadomienia będą migrowane czy zostają w starym POL-onie?

Za jaki okres należy uzupełnić dane dotyczące liczby godzin zajęć w modułach Pracownicy i Kierunki?

Czy dane w module Pracownicy należy aktualizować na bieżąco czy wystarczy po zakończeniu semestru?

Za jaki okres należy wprowadzić dane (w tym kompetencje) innych osób prowadzących zajęcia?

W którym momencie należy wprowadzać liczbę godzin zajęć oraz pensum dydaktyczne w module Pracownicy? Według stanu na jaki dzień?

Do kiedy należy uzupełnić informacje o projektach i komercjalizacjach?

Od jakiego zdarzenia liczy się termin na zarejestrowanie postępowania awansowego?

Czy nieobecności powinny być uzupełnione również dla pracowników zatrudnionych w poprzednich latach?

Czy dane o kompetencjach i doświadczeniu innych osób prowadzących zajęcia powinny być rejestrowane także wstecznie za 2018 r.?

Czy jeżeli słuchacz studiów doktoranckich rozpocznie postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r., to należy raportować go zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu o POL-on?