Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, 30-dniowy obligatoryjny termin na wprowadzenie danych do Systemu POL-on powinien być liczony od dnia po upływie 4 tygodni, o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym terminie podmiot może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN).

W polu „Data złożenia wniosku” należy podać datę doręczenia wniosku przez kandydata do RDN.

Zgodnie ze stanowiskiem RDN, w polu „Data wszczęcia postępowania” również należy podać datę wpływu dokumentów do RDN. Obie daty są tożsame.