Art. 219 ustęp 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie wskazują Instytutów Sieci Łukasiewicz jako podmiotów, które zobligowane są do uzupełnienia danych za okres od 2017 roku. Z dotychczasowych ustaleń Instytuty wprowadzą dane od czasu Powołania Instytutów w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Termin wprowadzenia danych dla Instytutów Sieci Łukasiewicz wskazuje na 26.02.2021 (§ 2. ustęp 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r.)