Powrót do listy

Zniesienie walidacji blokującej zmiany w obszarze oświadczeń o dyscyplinach i N

Uprzejmie informujemy, że walidacja uniemożliwiająca wprowadzenie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do N po upływie 30 dni od dnia złożenia danego oświadczenia została zniesiona.

Aktualnie oświadczenia złożone w danym roku kalendarzowym można dodać lub usunąć (w celu dokonania korekty daty złożenia oświadczenia lub zadeklarowanych dyscyplin) w obrębie roku, w którym złożono oświadczenie oraz do dnia 31 stycznia roku następnego (tj. do ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o zgodności danych wprowadzonych w ubiegłym roku do POL‑on ze stanem faktycznym przez kierownika podmiotu).

Prosimy nie wysyłać wniosków do MEiN o udzielenie zgody na modyfikację oświadczenia. Podmiot sam może zmodyfikować oświadczenie, w związku z czym zgoda MEiN nie jest potrzebna.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z decyzją MEiN nie ma możliwość dodania lub korekty oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do N dotyczącego roku poprzedniego po dniu 31 stycznia roku następnego, tj. od momentu gdy ubiega termin na złożenie oświadczenia o zgodności danych za rok ubiegły przez kierownika podmiotu.

Złożenie oświadczenia o zgodności danych przez kierownika podmiotu powinno zostać poprzedzone kompleksową weryfikacją danych wprowadzonych do systemu w roku ubiegłym.