Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym istnieje od 2011 roku

Tworzą go: POL-ON System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, PBN Polska Bibliografia Naukowa, POL-INDEX Polska Baza Cytowań oraz ORPPD Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

System został stworzony dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako narzędzie do kreowania efektywnej polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Jego działanie i zakres gromadzonych danych, a także rolę w obszarze systemów informatycznych państwa określają właściwe ustawy i rozporządzenia.

W skład Systemu wchodzi około 40 modułów wyodrębnionych na podstawie obszarów tematycznych.

Zastosowanie i dostępność Systemu

Główne zastosowania Systemu to ocena parametryczna jednostek naukowych, dostarczanie danych na potrzeby statystyki publicznej dla GUS, wsparcie procesów sprawozdawczych szkół wyższych i jednostek naukowych, weryfikacja prac dyplomowych, wspomaganie oceny jakości kształcenia, dostarczanie obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym dla studentów, kandydatów na studia, pracowników nauki i przedsiębiorców oraz wspomaganie podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego i nauki.

Zakres dostępu do danych wynika z ustaw i rozporządzeń ministra nauki i szkolnictwa wyższego – część systemu dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej, a część danych ma charakter publiczny, jak np. rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, bazie materialnej oraz potencjale innowacyjnym jednostek naukowych, dane o zatrudnieniu pracowników naukowych.

mouse-160032_1280

Wykonawca i administrator Systemu

System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, który m.in.: gromadzi i udostępnia aktualne informacje o polskiej nauce, prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii, kompleksowo tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.

opi-pib-pl

Dostarczane usługi

Innowacje dla gospodarki – Inventorum

Portal innowacji łączący naukowców z przemysłem i biznesem. Zapewnia dostęp do spójnej, kompleksowej i rzetelnej informacji o innowacjach, projektach, przedsiębiorstwach innowacyjnych i instytucjach naukowych oraz ekspertach i konferencjach.

Udostępnianie danych publicznych

Największe zasoby publicznych rejestrów danych otwartych do dalszego wykorzystania (na podstawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej).

Weryfikacja prac dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych absolwentów szkół wyższych. Kontrola treści pod kątem plagiatowania.

Informacje dla kandydatów na studia

Ogólnopolskie źródło informacji o ofercie edukacyjnej szkół wyższych, statystyki dotyczące rekrutacji i wiele innych informacji potrzebnych do wyboru właściwego kierunku studiów przez maturzystów.

Zintegrowany System Usług dla Nauki

Obsługa elektroniczna procesu przyznawania grantów i dotacji na prace badawcze i rozwojowe (wszystkie strumienie finansowania) oraz obsługa procesów przeprowadzania konkursów, realizacji i nadzoru w ramach wszystkich rodzajów projektów.

Sprawozdawczość szkół wyższych i jednostek naukowych

Sprawozdawczość finansowa szkół wyższych, roczne sprawozdanie z działalności uczelni, ankieta rekrutacyjna, ankieta jednostki i wiele innych formularzy składanych w sposób automatyczny przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego.

Ocena jakości kształcenia szkół wyższych

Informacja o akredytacji kierunków studiów Państwowej Komisji Akredytacyjnej, potencjale dydaktycznym, posiadanej infrastrukturze naukowo-badawczo oraz kadrze naukowej.

Statystyka publiczna

Dane systemu stanowiące podstawę wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyki europejskiej (EUROSTAT).

System w liczbach

5.4 mln

Studenci

1.2 mln

Absolwenci

42 tys

Doktoranci

157 tys

Pracownicy uczelni i instytutów naukowych

401

Uczelnie publiczne i niepubliczne

258

Jednostki naukowe

1.1 mln

Prace dyplomowe

60 tys

Nadane stopnie i tytuły naukowe

1.1 mln

Publikacje, monografie i rozdziały monografii

66 tys

Projekty naukowe

160 tys

Praktyczne efekty działalności naukowej

20 tys

Patenty i prawa ochronne