Aktualności Aktualności

Komunikat w sprawie formularza S-12

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyliczenia danych w formularzu S-12 w dziale 11 chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zasady jego wypełniania.

Struktura danych zawartych w tym dziale różni się względem oficjalnego formularza S-12 stosowanego przez GUS. Sposób wyliczania stosowany w systemie POL-on bazuje na rozróżnieniu danych dotyczących średniego zatrudnienia pracowników naukowych (wyliczane bezpośrednio z POL-on) oraz danych, które muszą zostać wprowadzone „ręcznie”.

Ponieważ w systemie POL-on nie są (zgodnie z ustawami) przechowywane informacje o przebywaniu pracownika na zwolnieniach lub urlopach, wyliczone mogą zostać tylko wiersze „Ogółem” (wiersz 01) oraz „Ogółem: w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy” (wiersz 02).

Założenia tego wyliczenia zostały opisane w dokumencie „Metodologia wyliczeń 2016” https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/zakres_danych.

Dla wierszy „w tym przebywający na urlopach lub zwolnieniach” (wiersz 03) oraz „w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, przebywający na urlopach lub zwolnieniach” (wiersz 04, dodany w wersji systemu 9.3.4, opis zmiany: https://polon.nauka.gov.pl/wersje-systemu) zachodzi obowiązek wprowadzenia wyłącznie liczby osób przebywających na zwolnieniach wyliczonej metodą analogiczną jak dla wierszy 01 i 02. Szczegółowe informacje opisane zostały na stronach pomocy systemowej, na liście odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w pomocy systemowej dla POL-on (https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/faq), w sekcji pytań merytorycznych.

Z uwagi na duże obciążenie systemu POL-on w godzinach 8-16, będące wynikiem spiętrzenia wielu ciążących na Państwie obowiązkach sprawozdawczych, chcielibyśmy zapewnić, że czynimy starania mające na celu zwiększenie jego mocy obliczeniowych.

Rekomendujemy, w miarę możliwości, o potraktowanie jako priorytetowe zadań związanych z przekazaniem danych do podziału dotacji podstawowej, czyli z przekazaniem do ministerstwa za pośrednictwem systemu POL-on formularzy GUS. 

Przygotowanie systemu POL-on do podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego

W celu zmniejszenia nakładanych na uczelnie zadań administracyjnych i konieczności wielokrotnego sprawozdawania tych samych danych, została podjęta przez Ministra do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja o wykorzystaniu w procesie wyliczania algorytmu dotacji podstawowej na rok 2017 wyłącznie danych przekazywanych przez Państwa do systemu POL-on. Pozwoli to na przyspieszenie procesu obliczania dotacji podmiotowej w obszarze działalności dydaktycznej.

Dla zachowania ciągłości procesu przyznawania dotacji oraz stworzenia uczelniom możliwości zweryfikowania danych użytych w algorytmie przed jego ostatecznym wyliczeniem, udostępnione zostały w systemie POL-on nowe wzory formularzy GUS o sygnaturach S-10, S-11, S-12 dokonujące częściowo automatycznych wyliczeń statystyk na podstawie danych przekazywanych do rejestrów jednostkowych. Ich użycie jest podyktowane koniecznością zapewnienia odpowiedniej wiarygodności wyliczeń na określony moment w czasie poprzez odłożenie kopii danych stanowiących podstawę naliczenia. Będzie to też przygotowanie do mającego nastąpić od przyszłego roku pełnego wykorzystania danych systemu POL-on do realizacji obowiązków wynikających z potrzeb statystki publicznej.

Ze względu na świadomość obciążeń związanych z okresem przejściowym, gdy w tym samym czasie zasilane są rejestry systemu POL-on oraz przygotowywane przez Państwa niezależnie statystki przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego, ostateczny termin na weryfikację i przekazanie przez Państwa danych do algorytmu przy pomocy formularzy GUS wyliczanych z systemu POL-on określony został na dzień 27 stycznia 2017 roku. Prosimy o dokonanie dokładnej weryfikacji danych, zwłaszcza tych będących podstawą do wyliczenia określonych zmiennych w algorytmie dotacji podmiotowej w obszarze działalności dydaktycznej, i wysłanie formularzy w systemie POL-on.

Zachęcamy do korzystania z materiałów i wyjaśnień dostępnych na stronach pomocy systemowej:

Przygotowanie systemu POL-on do potrzeb przyszłorocznej oceny jednostek naukowych - etap I

Szanowni Państwo,

 

aby jak najlepiej przygotować się do przyszłorocznej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych wprowadziliśmy w systemie POL-on (wersja 9.0) wiele rozwiązań, które – mamy nadzieję – ułatwią Państwu pracę związaną z wypełnianiem przyszłorocznej ankiety jednostki (jej szczegółowy zakres opisany został na stronach pomocy systemowej).

 

Prosimy, by potraktowali Państwo dodatkowe funkcje systemu POL-on jako elementy etapu przygotowawczego do prac związanych z gromadzeniem danych do ankiety jednostki, która zostanie oficjalnie uruchomiona w terminie określonym przez Ministra Nauki.

 

Wybrane rozwiązania udostępniamy Państwu wcześniej, aby mogli Państwo jak najszybszej zweryfikować i uzupełnić dane znajdujące się w systemie. Jest to dla nas także okazja do zebrania od Państwa uwag i propozycji związanych z dalszym rozwojem oprogramowania. Zachęcamy zatem do przekazywania nam wszelkich sugestii mogących zdaniem Państwa usprawnić działanie systemu.

 

Prosimy, by w pierwszej kolejności zweryfikowali Państwo funkcjonalność systemu na środowisku demo dostępnym pod adresem:  https://polon-demo.opi.org.pl/.

 

Kolejne szczegółowe informacje o procesie ewaluacji oraz planowanych rozwiązaniach systemowych będziemy mogli Państwu przekazać po publikacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Przerwa techniczna w dostępie do systemu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 listopada od godz. 9:00 zaplanowane są całodobowe prace konserwacyjne w systemie POL-on. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w Państwa planie prac.

Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat Departamentu Nauki MNiSW

W związku z informacjami o oferowaniu przez różne podmioty usług związanych z przygotowaniemjednostek naukowych do procesu oceny parametrycznej za lata 2013-2016 uprzejmie wyjaśniamy, że obecnie obsługę informatyczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie procesu kategoryzacji jednostek naukowych prowadzi Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Ministerstwo nie odpowiada za usługi oferowane w tym zakresie przez inne podmioty. Decyzje o korzystaniu z usług doradztwa jednostki naukowe mogą podejmować wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Departament Nauki w MNiSW

Wyświetlanie 1 - 5 z 193 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 39