Aktualności Aktualności

Aktualizacja FAQ i filmów szkoleniowych z ankiety jednsotki

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią sukcesywnie aktualizujemy zawartość sekcji FAQ na stronach pomocy.

Pojawiły się też kolejne filmy przygotowane przez eksperta dra Piotra Rodzika.

Dostępne filmy szkoleniowe w części 2 Praktyczna realizacja modułu :Interfejs użytkownika - informacje ogólne i część A ankiety

  • Wprowadzenie - założenia ogólne i sposób realizacji modułu w systemie
  • Interfejs użytkownika - wykaz pracowników i obliczanie N
  • Interfejs użytkownika - działalność innowacyjna, działa architektoniczne i wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu - masowy import danych

  • Interfejs użytkownika - projekty naukowe

  • Interfejs użytkownika - rozwój kadry naukowej

  • Interfejs użytkownika - mobilność i członkostwo pracowników jednostki

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z obu form wsparcia.

Raportowanie dorobku jednostek przekształconych w ankiecie jednostki

Szanowni Państwo

informujemy, że na stronach pomocy systemu POL-on została udostępniona szczegółowa instrukcja raportowania w ankiecie jednostki dorobku jednostek przekształconych.
Instrukcja  jest dostępna pod adresem pomocy
 
W przypadku wystąpienia problemów dotyczących raportowania dorobku takich jednostek, dla których wspomniana wyżej instrukcja nie będzie zawierać rozwiązania, prosimy wysyłać zgłoszenie za pomocą opcji "Zgłoś uwagę" w systemie POL-on, w zależności od rodzaju problemu (techniczny lub merytoryczny) wybierając kategorię „Techniczne (OPI)” i „Merytoryczne (Szkolnictwo Wyższe)”, a następnie obszar „Ankieta jednostki – raportowanie dorobku jednostek przekształconych”
Ankieta jednostki - filmy szkoleniowe

Szanowni Państwo,

jak już sygnalizowaliśmy, wzbogacany jest zakres filmów szkoleniowych dla ankiety jednostki. Filmy dotępne są zarówno dla zalogowanego użytkownika (opcja Pomonoc -> Filmy szkoleniowe) jak i dla użytkownika niezalogowanego - strona https://polon.nauka.gov.pl/filmy-szkoleniowe.
Obecnie obejrzeć można 9 odcinków - 4 dla części teoretycznej (omawiające rozporządzenie) oraz 5 odcinków poświęconych interfejsowi systemu POL-on. Ostatnio został dodany odcinek poświęcony "Projektom naukowym".
Zakres dostępnych w tej formie szkoleń będzie sukcesywnie powiększany.

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami dotyczącymi konieczności podawania do celów parametryzacji informacji o obszarze wiedzy, dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej dominującej w działalności naukowej pracownika jednostki, uprzejmie informujemy, że KEJN i MNISW wymagają literalnego przestrzegania zapisów rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki szkolnictwa wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych „Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

(…)

– obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki i dyscyplinę naukową lub artystyczną określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez pracownika jednostki,”

W związku z tym w wykazie zawierającym dane pracowników jednostki muszą być podawane wszystkie ww. informacje, ponieważ rozporządzenie jednoznacznie wymaga tego od jednostek, bez dzielenia ich na jednorodne i niejednorodne.

Z praktycznego punktu  widzenia dla jednostek niejednorodnych dane te są niezbędne, natomiast dla pozostałych jednostek mogą okazać się pomocne w przypadkach, kiedy będą trudności z przypisaniem ich  do właściwych GWO.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Pomocy systemu POL-on.

Informacja o możliwości składania przez jednostki naukowe skanów faktur na elektronicznych nośnikach danych

 

Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, do ankiety jednostka dołącza, w formie skanów, kopie faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz środki finansowe i przychody w złotych, obejmujące:

1.      środki finansowe uzyskane przez jednostkę, uczelnię, w skład której wchodzi jednostka, albo inny podmiot utworzony przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:

-         opracowania na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, na podstawie umów zawartych przez jednostkę z tymi podmiotami, nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania oraz odmian roślin,

-         komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z tymi wynikami,

2.      środki finansowe uzyskane przez jednostkę z tytułu wykonania ekspertyz lub opracowań naukowych albo realizacji działań artystycznych, na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości,

3.      przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:

-         wdrożenia przez inne podmioty niż oceniana jednostka wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w tej jednostce,

-         sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia w tej jednostce wyników prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Uwzględniając zgłaszane przez środowisko naukowe postulaty dotyczące zmniejszenia obowiązków administracyjnych związanych z przygotowaniem danych do ankiety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuszcza przesyłanie skanów faktur na elektronicznych nośnikach danych, gdy liczba faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz środki finansowe i przychody przekracza w jednostce naukowej 500 sztuk. W przypadku wyboru tej formy przekazania danych uzupełniających do ankiety jednostki, nośniki danych należy przesłać w terminie określonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. do 31 marca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nauki

ul. Hoża 20 lub ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

 

Elektroniczny nośnik danych powinien być opatrzony kodem instytucji, jaki znajduje się w Systemie Informacji o Nauce POL-on. Szczegóły techniczne związane z formą i strukturą przekazywanych danych zapisanych na nośnikach zostaną przedstawione Państwu na stronie pomocy systemowej ankiety jednostki

Wyświetlanie 1 - 5 z 200 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40