System POL-on

Czym jest system POL‑on?

 • Gromadzi dane o nauce i szkolnictwie wyższym, z których część udostępnia publicznie.
 • Pozwala Ministerstwu Edukacji i Nauki prowadzić politykę opartą na faktach. Inni odbiorcy: Główny Urząd Statystyczny, Rada Doskonałości Naukowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
 • Ma wpływ na efektywne wydawanie środków na naukę i kształcenie.
 • Jego działanie i zakres gromadzonych danych, a także rolę w obszarze systemów informatycznych państwa, określają właściwe ustawy i rozporządzenia.
 • Umożliwia uczelniom zdalną sprawozdawczość.

Jakie informacje można znaleźć w systemie?

 • rejestry szkół wyższych i instytucji naukowych
 • informacje o kierunkach i profilach kształcenia
 • informacje o szkołach doktorskich
 • dane dotyczące działalności naukowej
 • bazę publikacji naukowych
 • zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wiele innych
Ponad 500 uczelni i instytucji przekazujących dane (pliki, Rest API, GUI) do systemu Polonu. Polon wymienia dane pomiędzy bazami danych PBN publikacje, ORPPD prace dyplomowe, POL-index cytowania. Wymiana jest też z systemami usługowymi SEDN, Ela, Radon, JSA, Elektroniczny System Wyborczy.Instytucje państwowe korzystające z danych to ministerstwa edukacji i nauki, zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, obrony narodowej. Dodatkowo Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Nadań i Rozwoju, Główny Urząd Statystyczny, Komisja Ewaluacji Nauki, Rada Doskonałości Naukowej, Polska Komisja Akredytacyjna, Sieć Łukasiewicz, Uczelnie, Instytuty naukowe.

Najważniejsze obszary tematyczne w systemie:

 • Podstawowe dane instytucji naukowych, uczelni wyższych oraz federacji podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki: rejestr odzwierciedlający strukturę szkolnictwa wyższego i nauki. Gromadzone tu dane zbierane są w celach informacyjnych i udostępniane publicznie. Znajdują się tu m. in. dane kontaktowe instytucji, informacja o okresie jej działalności, opisy wpływu jej działalności naukowej na otoczenie społeczne i gospodarkę oraz inne informacje dotyczące podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Zestawienie prowadzonych studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia: znajdują się tu informacje o wszystkich pozwoleniach do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, jakie zostały nadane uczelniom, oraz dane prowadzonych studiów.
 • Ogólnopolski wykaz studentów: znaleźć tu można najistotniejsze informacje o studentach przyjętych na studia i studiujących, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (dane osobowe, liczba punktów ECTS , zakres korzystania z pomocy materialnej, itp.). Rejestr umożliwia kontrolę wydatkowania pomocy materialnej i odpłatności za studia.
 • Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu: umożliwia weryfikację stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w uczelniach oraz instytucjach naukowych, umożliwia wgląd do oświadczeń składanych przez nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w związku z działalnością naukową danego podmiotu.
 • Ogólnopolski wykaz osób ubiegających się o stopień doktora: zawiera najważniejsze informacje o doktorantach studiujących w szkołach doktorskich oraz o osobach ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym.
 • Wykaz prowadzonych szkół doktorskich: zawiera najważniejsze informacje na temat szkół doktorskich prowadzonych przez podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, łącznie z programami kształcenia w tych szkołach.
 • Dane finansowe instytucji: zawiera informacje o nakładach na badania naukowe i prace rozwojowe podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, informacje o źródłach pochodzenia środków i wyniku finansowym podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, informacje o przychodach z usług badawczych oraz z tytułu komercjalizacji.
 • Wykaz patentów i praw ochronnych: zawiera informacje o patentach na wynalazek (dane twórcy wynalazku, właściciela patentu, zakres ochrony i inne), prawach ochronnych na wzór użytkowy oraz o wyłącznych prawach hodowcy do odmiany roślin.
 • Wykaz osiągnięć artystycznych: zawiera dane o osiągnięciach artystycznych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, w tym o rodzaju osiągnięcia, jego charakterystyce i jego twórcy.
 • Wykaz projektów naukowych: zawiera dane projektów naukowych prowadzonych przez podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, w tym informacje o zakresie projektu, jego finansowaniu oraz kierownictwie.
 • Wykaz inwestycji: zawiera dane inwestycji prowadzonych przez podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, w tym informacje o zakresie inwestycji oraz o związanych z nią nakładach inwestycyjnych.
 • Wykaz postępowań awansowych: zawiera informacje na temat postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego, w tym dane osoby ubiegającej się o stopień lub tytuł oraz status postępowania, dane rozprawy doktorskiej i jej streszczenie, dane recenzentów, a także same recenzje.
 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych: umożliwia dostęp do sprawozdań składanych przez podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, w tym do sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykorzystania subwencji, sprawozdań z wykorzystania dotacji, informacji o zatrudnieniu niepełnosprawnych i ankiety EN-1 (sprawozdania dotyczącego kandydatów na studia oraz osób nowoprzyjętych).
 • Repozytorium pisemnych prac dyplomowych: zawiera prace dyplomowe złożone przez absolwentów studiów wyższych.
 • Sprawozdania GUS: umożliwia dostęp do sprawozdań GUS składanych przez podmioty szkolnictwa wyższego i nauki.

Historia powstania systemu

 • Lata 2011-2014

  System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. System wykonany został w latach 2010-2014 w ramach projektu „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego liderem było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego . W latach 2011-2013 w powstaniu części modułów uczestniczyli również: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Index Copernicus.
 • Lata 2014 -2018

  W 2014 roku zakończył się projekt na realizację systemu współfinansowany ze środków UE, a kierownictwo projektu objął Marek Michajłowicz. System został w pełni oddany do użytku i utrzymania OPI PIB. Również w 2014 roku przebudowaliśmy system w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W latach 2015-2016 dostosowaliśmy go do potrzeb statystyki publicznej (integracja z GUS) w ramach projektu „Integracja Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL‑on) z Głównym Urzędem Statystycznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2017 roku system stanowi jedyne oficjalne źródło danych dotyczących sprawozdawczości uczelni na potrzeby GUS oraz oficjalne źródło danych do algorytmu podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego. W tym samym roku system został wykorzystany jako podstawowe źródło danych w procesie ewaluacji jednostek naukowych. W 2018 roku system został wyróżniony nagrodą EUNIS Elite Award for Excellence w kategorii systemów informatycznych w szkolnictwie wyższym w Europie.
 • Lata 2019 i kolejne

  Począwszy od roku 2019 została wykonana całkowita przebudowa systemu w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przy tym stopień udostępnienia zawartych w systemie informacji został znacząco rozszerzony w ramach realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – etap II (https://radon.nauka.gov.pl/). System POL‑on został dostosowany do zbierania informacji na potrzeby przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki za okres 2017-2021. W związku z awansem Marka Michajłowicza na zastępcę dyrektora ds. rozwoju oprogramowania w OPI PIB kierownictwo projektu POL‑on w roku 2022 objęła Marta Niemczyk.