Ze względu zmieniony zakres danych i na słabą jakość danych zgromadzonych w starej aplikacji – dane wprowadzone do POL-on 1.0 nie będą migrowane . W POL-on 2.0 nie ma obowiązku rejestracji patentów sprzed 1.01.2017 r. (dane te nie będą wykorzystywane w ewaluacji). Należy je wprowadzić do nowej aplikacji w zakresie obowiązujących danych. Okres sprawozdawczy wynika z zapisów Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 219 ust 7.