Stanowisko ministerstwa: W module sprawozdaje się „informacje o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki”. Usługi badawcze świadczone na zlecenie osób fizycznych nie podlegają rejestracji.