stanowisko Ministerstwa

Jak należy wykazać w sprawozdaniu dane dla przypadków, dla których nie mamy danych o obywatelstwie lub Karcie Polaka?

Czy w sprawozdaniu wykazywać osoby, które wyjeżdżają za zgodą władz uczelni – ale nie mają żadnego z wymienionych statusów, np. są zatrudnione na umowę zlecenie w projekcie badawczym realizowanym przez uczelnie.

Czy w dziale 3 i 4 sprawozdania należy wykazać przyjazdy osób, które realizują w uczelni kursy języka polskiego dla obcokrajowców, nie mają statusu studenta ale mają stypendium NAWA – czy wszystkich, czy tylko stypendystów NAWA?

Czy w dziale 3 i 4 sprawozdania należy wykazać mobilności studentów w ramach studiów wspólnych?

Czy w dziale 3 i 4 sprawozdania należy wykazać mobilności w ramach Programu Działania „Maria Skłodowska-Curie” (Horyzont Europa) – program mobilnościowy, przyjazdy na 3 lata, czy wykazywać, czy wykazywać każdego roku?

W jaki sposób sprawozdać mobilność – czy wartości należy rozbić na programy czy bardziej szczegółowo na projekty? odp.: Należy podać ogólnie mobilności w ramach programów np. NAWA.

Zgodnie ze wskazaniami GUS w sprawozdaniu o mobilności zawsze wykazujemy absolwenta tylko jeden raz, czy ta sama reguła obowiązuje dla studentów, doktorantów, pracowników w dziale 3 i 4? Czy w przypadku większej liczby mobilności jednej osoby mamy wykazać każdą z nich?

Czy określenie „pozostali pracownicy” odnosi się także do pracowników administracji i obsługi? (S-M)

Za jaki okres należy wykazać wyjazdy/przyjazdy? Wszystkie zrealizowane w 2023 r.? 

W jaki sposób wykazać pobyty (przyjazdy/wyjazdy), które miały miejsce na przełomie dwóch lat kalendarzowych (tj. w okresach obejmujących grudzień-styczeń)? Wg jakich zasad przypisywać daną mikromobilność do danego roku kalendarzowego? Czy za 2023 należy wykazać np. 90-dniową mobilność, której część (np. 20 dni) zrealizowanych było jeszcze w grudniu 2022 roku?

Przy założeniu, że mamy wykazać wyjazdy i przyjazdy, które miały miejsce w 2023 roku proszę o wykładnię jak wykazywać mobilności, które mają miejsce na przełomie 2023/2024. Czy należy je wykazać dwukrotnie w roku 2023 i 2024?

Czy w działach 3 i 4 mamy wskazać konkretne nazwy programów mobilnościowych czy możemy przyjąć podział taki jak w dziale 1 i 2?

Zgodnie z komunikatem – w odniesieniu do planowanego wcześniej zakresu danych podjęto decyzję, że w działach 3 i 4 nie będą zbierane dane o absolwentach (kolumny 14 i 15).Czy nie nastąpiła jakaś pomyłka – czy nie powinno być, że w działach 1 i 2 nie będą zbierane dane o absolwentach (kolumny 1 i 2, 7 i 8, 13 i 14) ?

Co należy rozumieć pod pojęciem program/inicjatywa mobilności – czy mamy przekazać dane o wszystkich wyjazdach zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników, które miały miejsce w 2023 roku?

Czy dane o mikromobilnościach krajowych nie będą zbierane tylko w tym roku a w kolejnych latach będziemy zobowiązani do przekazywania tych danych?

Czy w sprawozdaniach S-M będzie zbierana również mikromobilność krajowa?

Czy pensum należy rejestrować nauczycielom akademickim, z którymi uczelnia podpisała umowę o pracę, czy także mianowanym?

Jak zarejestrować godziny nauczycielowi wychowania fizycznego, który prowadzi dwanaście grup łączonych z różnych kierunków. Czy powinnam potraktować wszystkich studentów jak jedną grupę, czy wybierać jedną grupę i zarejestrować kierunki obecne w tej jednej grupie? Czy należy interpretować ten przypadek jak zajęcia łączone, czy zajęcia w grupach?

Jeśli w cyklu, który rusza w bieżącym roku akademickim przedmiot ma 20 godzin, a pracownik w tym roku będzie miał 30 godzin według programu cyklu wcześniejszego, to czy rejestrujemy mu maksimum wynikające z aktualnego programu studiów czyli 20 godzin czy 30 godzin wynikające z wcześniejszego programu studiów?

W którym polu ankiety dotyczącej rekrutacji powinniśmy zamieścić informację, że liczba punktów rekrutacyjnych może uwzględniać wynik końcowy egzaminów zawodowych? (W zakładce „Przedmioty dodatkowe” brak jest takiego pola)

Jaką wartość słownikową należy wskazać w ankiecie dotyczącej rekrutacji w polach: Przedmioty wymagane, Przedmioty wymagane – do wyboru, Przedmioty dodatkowe?

Jakie będą skutki ustalenia nowego wykazu dyscyplin z punktu widzenia przeprowadzonej ewaluacji? Czy zatem uczelnia, która otrzymała decyzję Ministra Nauki i Edukacji w sprawie kategorii naukowej np. w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, posiada kategorię naukową w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport, czy jej nie posiada?

Czy przyporządkowanie kierunków do dotychczasowych dyscyplin należy zmienić zastępując poprzednią nazwę nową nazwą dyscypliny? Dla jakich cykli kształcenia należy dokonać tej zmiany?

Jaką nazwę dyscypliny należy umieścić w dyplomach ukończenia studiów I lub II stopnia wydawanych po 11 listopada 2022 r.? 

Jak należy zrejestrować liczbę godzin zajęć w przypadku profesorów wizytujących? Czy należy rejestrować godziny prowadzone samodzielnie, czy także uwzględnić godziny współprowadzone z innym pracownikiem?

Jak zarejestrować zatrudnienie nauczyciela akademickiego w podmiocie zagranicznym, który otrzymał zgodę na dodatkowe zatrudnienie i będzie prowadził działalność naukowo-dydaktyczną?

Jak należy raportować inwestycje w przypadku kiedy wniosek o finansowanie obejmował inwestycje budowlaną wraz z wyposażeniem? Czy wyposażenie należy raportować jako odrębną pozycję? 

Czy w module Inwestycje należy raportować wszystkie środki trwałe związane z kształceniem? Jaki jest minimalny próg kwotowy dla środków trwałych? 

Czy brak wymogu sporządzania ankiety EN-1 z wynikami rekrutacji na semestr letni jest działaniem celowym?

Co należy uwzględnić w parametrze Lzprofi w zakresie prowadzenia zajęć przez osoby (poza stosunkiem pracy) niebędące obywatelami polskimi posiadające tytuł profesora lub zatrudnione na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych? Jakie zajęcia mogą zostać uwzględnione do obliczenia wymaganej liczby godzin?

Jaka jest podstawa prawna reguły walidacyjnej, która uniemożliwia zaraportowanie studiów studenta na dwóch uruchomieniach tego samego kierunku (Błąd POL-on 3395)?

Jaka jest podstawa prawna pozwalająca na pobieranie danych o świadectwach dojrzałości (lub ich odpowiednikach) uzyskanych przez obywateli polskich poza Polską oraz kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia (lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia)?

Jak należy interpretować pytania dotyczące studiowania za granicą i praktyk podczas takiego pobytu w sprawozdaniu S-M o mobilności absolwentów? Czy raportujemy tylko praktyki wynikające  z programu studiów, czy także  dodatkowe? (W przypadku marynarzy dodatkowe praktyki są częste, ponieważ wiążą się z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych)

Co oznacza status inwestycji „czasowo wstrzymana”?

Co należy raportować w module Inwestycje?

Jak należy zaraportować w POL-onie sytuację, gdy student został skreślony, a następnie powraca na studia?

Czy powinniśmy wprowadzić wysokość stypendium doktorantowi, który nie podjął kształcenia w szkole lub z powodu innych braków formalnych został skreślony lub zrezygnował po dwóch miesiącach? Doktorant posiadał uprawnienia do pobierania stypendium, ale go nie pobierał. 

Czy zmianę stypendium ze względu na wewnętrzny system motywacyjny doktorantów w uczelni należy zarejestrować jako zmianę biznesową (przycisk „Zmień”), czy wprowadzamy tylko minimalną wysokość stypendium? 

Czy doktorantom, którzy w projektach otrzymują wynagrodzenie równe lub wyższe niż 150% wartości należnego stypendium zaznaczamy, że nie ma prawa do stypendium, czy że ma uprawnienie?

Czy w przypadku osób, którym 4 lata pobierania stypendium będą kończyły się przed oceną śródokresową (po której następuje zwiększenie kwoty stypendium) mogą one wybrać czy chcą otrzymywać stypendium przed, czy po ocenie?

Czy w przypadku osoby, która była już uczestnikiem szkoły doktorskiej przez 1 rok lub więcej wypłata stypendium obejmuje okres od pierwszego roku do momentu wyczerpania okresu 4 lat pobierania?

Jak  wykazać stypendium w POL-on w przypadku doktoranta, który był już w szkole doktorskiej, pobierał stypendium przez rok i został skreślony po pierwszym roku kształcenia? 

Jak należy rozumieć faktyczny termin rozpoczęcia inwestycji budowlanej? Czy jest to rozpoczęcie robót budowlanych, czy np. rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej, czy np. koncepcji architektonicznej?

Co w przypadku, gdy w ramach jednej inwestycji dokonano zakupu nieruchomości oraz aparatury?

S-10-W – Jako uczelnia wojskowa posiadamy kierunki dla studentów wojskowych, których nie prowadzimy dla studentów cywilnych. Tych kierunków nie ma zatem w POL-on i dlatego nie zaciągają się do sprawdzań GUS. Co powinniśmy z tym zrobić?

Czy w danych studenta można wprowadzić wartość „Tak” w polu „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych?” dla studiów aktualnie prowadzonych w sposób samodzielny, które były przez pewien czas prowadzone wspólnie z innym podmiotem? W tym przypadku nie wszyscy studenci danego kierunku odbywają kształcenie na studiach wspólnych, a jedynie studenci określonych roczników.

Czy w zakresie pozycji „Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) ogółem” należy podać (zgodnie z PNT-01 dział 1 wiersz 1) pełną kwotę w złotych (źródłową, bez zaokrągleń) czy zaokrągloną (dla celów PNT)?

Czy pozycja „Źródła pochodzenia środków ogółem” dotyczy aktualnie całości kosztów zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat?

Jak prawidłowo dokonać sprostowania danych osobowych studenta, u którego nastąpiła zmiana płci?

Czy informacja o „dacie od-do” obowiązywania dyscypliny dotyczy również doktoratów eksternistycznych, w przypadku których nie istnieje coś takiego jak ocena śródokresowa? Zmiana wprowadzona jest w zakładce „Rozprawa doktorska” i dotyczy wszystkich osób ubiegających się o stopień doktora.

Jaka jest podstawa prawna określająca moment w czasie, od kiedy informacje o dacie od-do obowiązywania dyscypliny należy zamieścić w systemie (data biznesowa)?

Jaka jest podstawa prawna umieszczania informacji o dacie od-do obowiązywania dyscypliny w systemie POL-on w ramach modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy istnieje obowiązek uzupełnienia wstecz dat od-do obowiązywania dyscypliny?

Czy w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, w części dotyczącej Współpracy międzynarodowej w przypadku pracowników powinniśmy wykazywać współpracę w formie wyjazdu na konferencję naukową?

Czy przez umowy aktywne, które powinny zostać wprowadzone do części 2 formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, należy rozumieć również takie umowy, na podstawie których, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, realizowane były wirtualne mobilności, tj. wymiana międzynarodowa w formie zdalnej?

Jaki jest minimalny okres na jaki pracownik mógł wyjechać lub przyjechać w ramach umowy międzynarodowej podlegający rejestracji w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji? W przypadku wyjeżdzających lub przyjeżdzających studentów i doktorantów jest to  co najmniej 3 miesiące.

Czy usługi badawcze na rzecz osób fizycznych podlegają rejestracji w module dane finansowe?

W jaki sposób wprowadzić w zakładce nieobecności czas urlopu rodzicielskiego łączony z pracą na 1/2 etatu? Pracownik po zakończonym urlopie rodzicielskim wrócił na pełen etat

Jakie dane należy wprowadzać w części Przychody z usług badawczych na zlecenie?

Czym różni się podmiot zagraniczny od instytucji międzynarodowej?

Jaką datę rozpoczęcia i zakończenia projektu należy wprowadzić w przypadku działania naukowego w ramach programu Miniatura w przypadku wstrzymania realizacji projektu na kilka miesięcy?

Jak traktować projekty, które zostały przeniesione na inny podmiot (pracownik zmienił zatrudnienie i zabrał ze sobą projekt)?

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty od 01.01.2017 roku finansowane z subwencji ministerialnej tzw. badania statutowe?

Jak zaraportować w systemie sytuację studenta przyjętego na drugą specjalność na tym samym kierunku studiów? Jak wprowadzić go dwukrotnie na ten sam kierunek, gdy w POL-on nie ma rozróżnienia na specjalności studiów?

W jaki sposób prawidłowo zaraportować studenta, który w trakcie semestru został zawieszony w prawach studenta?

Czy oświadczenie autora upoważniające do wykazania osiągnięć w ewaluacji może być złożone z wyprzedzeniem za cały okres ewaluacji?

Z uwagi na brak ukończonego sprawozdania finansowego przez uczelnie, spływ dokumentów i różnego rodzaju rozliczenia termin 15.01 nie jest możliwy do spełnienia. Czy ministerstwo rozważa zmianę terminu?

Jak należy uzupełnić pole Data zakończenia realizacji projektu w przypadku projektów, w których w umowie o finansowanie nie podano dokładnej daty? Przykładowo w umowie z programu Premia na Horyzoncie przyjęto, że data ta zależy od rozliczenia projektu przez KE.

Czy jeżeli posiadamy tylko informację o przyznaniu projektu to jako datę przyznania środków mamy wprowadzić datę podpisania umowy?

Czy finansowanie projektu z NCBR jest tożsame z definicją projektu naukowego, chociaż nie dotyczy badań naukowych tylko dydaktycznej działalności uczelni?

Podpisujemy umowę z jednostką polską „działającą w imieniu Komisji Europejskiej” (taki jest zapis w umowie) – kto jest jednostką finansującą?

Czy projekty będą rozliczane po dyscyplinie projektu, czy dyscyplinie kierownika projektu, zespołu, czy podziału wg np. zaangażowania osób uczestniczących w projekcie?

W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów: czy „kierownik projektu” oznacza kierownika całego projektu realizowanego przez konsorcjum (np. osoba z zagranicznej jednostki), czy osobę, która odpowiada za projekt w danej jednostce?

Czy należy sprawozdać tylko projekt, kierowany przez instytucje, a nie prowadzony jako wykonawca?

Jakie kryteria, powinny spełniać projekty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), aby zaistniała konieczność ich rejestracji?

Jak wprowadzić projekt, do którego podpisana została umowa ramowa np. na cztery lata i jednocześnie podpisywane są dodatkowo umowy szczegółowe na poszczególne lata? Środki finansowe przyznawane są co roku w ramach umowy szczegółowej i tak też są rozliczane.

Skąd czerpać wiedzę co do zaangażowania dyscypliny w projekcie, np. przy projektach interdyscyplinarnych i międzynarodowych szczególności, gdy nie jesteśmy liderem?

Jak uzupełnić atrybut „jednostka finansująca” w przypadku, gdy NCN ogłasza konkurs, a projekt finansuje fundusz norweski?

Czy i w jaki sposób wykazujemy partnerów międzynarodowych i krajowych spoza POL-on?

Co w przypadku jeżeli członkiem zespołu jest doktorant/student lub pracownik instytucji spoza polskich uczelni?

Jakiej odpowiedzi należy udzielić, jeżeli liderem projektu jest podmiot zagraniczny i w swoim kraju jest on zakwalifikowany jako należący do systemu szkolnictwa wyższego (albo analogicznej kategorii)?

Jak należy rozumieć pytanie „Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym”?

Według rozporządzenia z 22 grudnia 2020 r. w module Projekty wpisujemy „informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki”. Czy oznacza to konieczność umieszczania w tym module informacji o wszystkich projektach bez względu na źródło finansowania?

Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?

Czy tytuł i streszczenie mogą być wpisane w języku angielskim, jeżeli wniosek jest w całości po angielsku?

Jeśli data zawarcia umowy różni się od daty wydania decyzji przez instytucję finansującą, to którą należy zarejestrować?

Według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe?

Mamy na uczelni zatrudnionych na etat pracowników inżynieryjno-technicznych (czasami nieraportowanych pracowników bibliotecznych oraz rzeczników patentowych), którzy nie prowadzą badań i z którymi jest zawierana umowa na realizację zajęć dydaktycznych. Czy takie osoby mam raportować jako inne osoby prowadzące zajęcia (bo są to jednak etatowi pracownicy uczelni)?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora rejestrujemy tylko ustawowe zawieszenie kształcenia doktoranta, czy również to wynikające z regulaminu szkoły doktorskiej?

Czy pracownik przebywający na długotrwałym urlopie musi prowadzić badania, czy należy mu wpisać udział czasu pracy 0%?

Co w sytuacji, gdy podmiot habilitujący nie posiada numeru PESEL członka komisji habilitacyjnej?

Czy należy zaznaczać informację o podstawowym miejscu pracy u pracowników instytutów badawczych i PAN?

Czy instytut badawczy lub PAN powinien rejestrować zgodę na dodatkowe zatrudnienie w podmiocie niezarejestrowanym w POL-onie (np. uczelni zagranicznej)?

W szkole doktorskiej mamy część doktorantów – uczestników programu Doktorat Wdrożeniowy. Czy należy utworzyć dwa programy kształcenia: jeden dla doktorantów programu DW, do którego będą przypisane podmioty współpracujące przy kształceniu i drugi dla doktorantów kształcących się poza programem DW – bez podmiotów współpracujących przy kształceniu?

Jeżeli datą wszczęcia postępowania na doktora (tryb: studia doktoranckie) jest data złożenia wniosku o wyznaczenie promotora, to co w sytuacji, jeśli organ uczelni/instytutu nie wyrazi zgody na wyznaczenie tej osoby, o którą wnioskuje doktorant? 

Zgodnie z art. 221 ustawy 2.0, w terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej, a podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. Czy termin na rejestrację w POL-onie tych 4 członków komisji wyznaczonych przez RDN biegnie od dnia wyznaczenia ich przez RDN, czy od powołania całej komisji przez podmiot habilitujący?

Który podmiot i kiedy powinien zarejestrować postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego w sytuacji, gdy podmiot wskazany przez kandydata nie wyraził zgody na przeprowadzenie postępowania?

Czy w polu „Nazwa podmiotu, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie” powinniśmy wpisać firmę doktoranta, który został przyjęty do szkoły doktorskiej w ramach programu doktorat  wdrożeniowy?

Czy istnieje możliwość archiwizowania danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? 

Czy zmniejszenie wysokości stypendium doktoranckiego, wynikające z zawieszenia kształcenia, należy zarejestrować w systemie jako operację zmiany?

Jak należy uzupełnić pole „Podmiot zatrudniający” w sytuacji, gdy recenzent rozprawy doktorskiej lub członek komisji habilitacyjnej jest emerytem?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb eksternistyczny?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb kształcenie doktorantów?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb studia doktoranckie?

Jak prawidłowo powinien być zarejestrowany „stary” doktorant, który ma prowadzone studia doktoranckie przez uczelnię A, a doktorat broni na uczelni B?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. w ogóle nie należy wykazywać danych dotyczących filii, czy też należy je połączyć z danymi instytucji głównej?

Co mam zrobić, jeśli mój podmiot nie ma danych kwalifikujących się do sprawozdania o mobilności (S-M)?

Jak wykazać zwiększenie stanu funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego?

Jak należy raportować liczbę godzin zajęć w module Pracownicy w przypadku, gdy kształcenie realizowane jest bez podziału na kierunki?

Czy w liczbie godzin zajęć w module Pracownicy uwzględniamy też godziny ponadwymiarowe?

Czy należy rejestrować liczbę godzin zajęć z przedmiotów, które nie są przypisane do żadnego programu studiów, a są utworzone tylko dla studentów z wymian zagranicznych typu Erasmus?

Czy w przypadku cudzoziemców zatrudnionych jako inne osoby prowadzące zajęcia, można wprowadzić informację o kompetencjach w innym języku niż polski, np. po angielsku?

Czy jeśli w planach studiów praktyki nie mają przypisanej liczby godzin, to nie należy ich raportować do POL-onu (w modułach Pracownicy i Kierunki)?

Czy każdy promotor musi być zarejestrowany w module Pracownicy w POL-onie?

Do kiedy instytuty powinny dostosować w POL-onie stanowiska pracowników do nowej siatki stanowisk?

Do kogo można kierować pytania merytoryczne dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej?

Czy w module Pracownicy należy zarejestrować osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych jako eksperci w ramach projektów UE?

Jaki wymiar pensum należy wprowadzić osobie będącej na rocznym urlopie naukowym?

Komu należy przypisać godziny zajęć w module Pracownicy w przypadku praktyk studenckich? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?

Czy w przypadku zajęć ogólnouczelnianych (obieralnych) należy korygować pracownikowi liczbę godzin zajęć, jeżeli nie zapisał się na nie ani jeden student z danego kierunku?

W jaki sposób należy umieścić informacje w POL-on o studentach studiujących jednocześnie dwie lub więcej specjalności na tym samym kierunku, kończą studia w różnych terminach i należy im przypisać status absolwenta na kolejnych specjalnościach i wprowadzić dane o dyplomie skoro nie ma możliwości zarówno wykonania importu tych danych jak i wprowadzenia danych bezpośrednio w systemie?

Czy w module Kierunki studiów przy zliczaniu godzin prowadzonych zajęć należy uwzględnić tylko zajęcia „kontaktowe” takie jak: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria czy także te prowadzone w e-learningu?

Jaką opłatę należy wskazać w module kierunki, gdy mamy kilka wariantów czesnego (opłata roczna, semestralna, ratalna) i te kwoty są różne w zależności od wybranego wariantu studenta? W systemie istnieje możliwość jednokrotnego wyboru pola.

Jakie zasady należy zastosować przy opłatach podawanych w euro?

Jakie opłaty należy wpisać w polu, jeżeli opłaty mogą różnić się w stosunku do studentów?

Niektórzy doktoranci pobierają również stypendia w ramach projektów – czy należy tę kwotę dodać do stypendium doktoranckiego?

Kiedy należy wprowadzić promotora w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Kiedy i na jakich zasadach doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może zmienić dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Kiedy należy wprowadzić do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Czy w sytuacji, gdy z różnych powodów nie został w terminie powołany promotor, należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wskazać opiekuna naukowego?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy podać promotora pomocniczego, jeśli został powołany?

Doktoranci w szkole doktorskiej współtworzonej przez kilka podmiotów są przypisani do różnych instytucji i to one opłacają ich stypendium. W POL-onie nie ma możliwości oznaczenia, do której z instytucji przypisany jest dany doktorant – wszystkich wprowadza instytucja wiodąca. Czy doktoranci zostaną przypisani instytucji wiodącej i uwzględnieni wyłącznie w jej algorytmie podziału środków finansowych?

Jaką datę należy przyjmować przy określaniu daty skreślenia doktoranta na potrzeby systemu POL-on?

Jak należy rozumieć pole „Data wszczęcia postępowania” w przypadku trybu eksternistycznego?

Jak zarejestrować promotora, który jest na emeryturze?

Dlaczego przy rejestracji szkoły doktorskiej nie wyświetlają mi się wszystkie dziedziny/dyscypliny?

Czy w module Pracownicy trzeba rejestrować osoby, które opiekują się studentami odbywającymi praktyki? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?

Jak należy podać liczbę godzin zajęć w przypadku, gdy kierunek jest prowadzony tylko niestacjonarnie?

Jak w systemie POL-on ująć liczbę godzin zajęć, które w programie studiów są określone jako samokształcenie?

Przy wyliczaniu liczby dni nieobecności pracownika, jak należy rozumieć pojęcie „zasiłek chorobowy”?

Czy stypendium doktoranckie podajemy w kwocie brutto czy netto?

Co w sytuacji, gdy pracownik cudzoziemiec zmienił obywatelstwo na polskie? Czy należy mu usunąć informację o kraju urodzenia?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy zarejestrować doktorantów studiów doktoranckich, którzy złożyli wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na nowych zasadach?

W którym momencie rejestrujemy w POL-onie osobę ubiegającą się o stopień doktora w trybie eksternistycznym (w chwili złożenia przez nią wniosku o wyznaczenie promotora czy wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora)?

Dlaczego nie mogę dodać szkoły doktorskiej utworzonej z określoną datą pomimo tego, że uczelnia posiadała wtedy uprawnienia wystarczające do jej utworzenia?

Czy w module Doktoranci można zarejestrować doktoranta przeniesionego?

Czy w module Doktoranci można zarejestrować doktoranta, który od 1.10.2019 r. wznowił studia doktoranckie, po przerwie w studiowaniu? Wcześniej doktorant został skreślony ze studiów doktoranckich.

W jaki sposób wprowadzamy liczbę godzin zajęć z poprzedniego roku akademickiego na kierunku, który został wygaszony?

Czy w zakładce „Roczny wymiar zajęć dydaktycznych” doliczamy godziny (braki z poprzedniego roku akademickiego)?

Jaką liczbę godzin należy wpisać w sekcji „Roczny wymiar zajęć dydaktycznych” (pensum dydaktyczne)? Tę wynikającą ze stanowiska czy należy uwzględniać np. zniżki pensum?

Czy w pensum w module Pracownicy uwzględniamy też godziny ponadwymiarowe?

Czy należy zmieniać zadeklarowaną liczbę godzin zajęć pracownika, jeśli po fakcie (np. na koniec roku akademickiego) okaże się, że były zastępstwa i jeden przedmiot prowadziło w rzeczywistości kilku nauczycieli?

Kogo obejmuje „Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora” w POL-onie 2.0?