Stanowisko ministerstwa:

Osoby takie nie mogą wybrać, ponieważ prawo do stypendium nabywają z dniem rozpoczęcia kształcenia. Nie można im stypendium wstrzymać tak, by mogły „przeczekać” do oceny śródokresowej i otrzymywać je w wyższej wysokości.
Ustawa określa minimalną wysokość stypendium. Szkoła doktorska może więc przyjąć rozwiązanie, że nie różnicuje faktycznej wysokości stypendium (poprzez wypłacanie przed oceną stypendium w znacznie wyższej kwocie niż jest to przewidziane w ustawie).

Zobacz także:

Jak wykazać stypendium w POL-on w przypadku doktoranta który był już w szkole doktorskiej, pobierał stypendium przez rok i został skreślony po pierwszym roku kształcenia?

Czy w przypadku osoby, która była już uczestnikiem szkoły doktorskiej przez 1 rok lub więcej wypłata stypendium obejmuje okres od pierwszego roku do momentu wyczerpania okresu 4 lat pobierania?