stypendium doktoranckie

Przy danych doktorantki pojawił się komunikat o upłynięciu łącznego okresu otrzymywania stypendium. Czy w związku z aktualnym  zawieszeniem kształcenia, w zakładce dotyczącej informacji o pobieranym stypendium doktoranckim powinna mieć zaznaczoną opcję „Doktorant nie posiada uprawnień do pobierania stypendium?”

Czy w przypadku osób, którym 4 lata pobierania stypendium będą kończyły się przed oceną śródokresową (po której następuje zwiększenie kwoty stypendium) mogą one wybrać czy chcą otrzymywać stypendium przed, czy po ocenie?

Czy w przypadku osoby, która była już uczestnikiem szkoły doktorskiej przez 1 rok lub więcej wypłata stypendium obejmuje okres od pierwszego roku do momentu wyczerpania okresu 4 lat pobierania?

Jak  wykazać stypendium w POL-on w przypadku doktoranta, który był już w szkole doktorskiej, pobierał stypendium przez rok i został skreślony po pierwszym roku kształcenia? 

Regulamin szkoły doktorskiej przewiduje, że w określonej sytuacji (zawieszenie kształcenia) doktorant nie ma prawa do stypendium. System nie pozwala wprowadzić wysokości stypendium „0”. Co zrobić w takiej sytuacji?

Czy zmniejszenie wysokości stypendium doktoranckiego, wynikające z zawieszenia kształcenia, należy zarejestrować w systemie jako operację zmiany?

Niektórzy doktoranci pobierają również stypendia w ramach projektów – czy należy tę kwotę dodać do stypendium doktoranckiego?

Doktoranci w szkole doktorskiej współtworzonej przez kilka podmiotów są przypisani do różnych instytucji i to one opłacają ich stypendium. W POL-onie nie ma możliwości oznaczenia, do której z instytucji przypisany jest dany doktorant – wszystkich wprowadza instytucja wiodąca. Czy doktoranci zostaną przypisani instytucji wiodącej i uwzględnieni wyłącznie w jej algorytmie podziału środków finansowych?

Jak prawidłowo zarejestrować zatrudnienie doktoranta w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy stypendium doktoranckie podajemy w kwocie brutto czy netto?

Czy podanie danych stypendium w module Osoby ubiegające się o stopień doktora jest obowiązkowe?

Czy dla osoby ubiegającej się o stopień doktora w polu „Wysokość stypendium” podajemy wartość podstawową stypendium czy sumę wartości podstawowej i wynikającej ze zwiększenia stypendium?