Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, stosownie do art. 345 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy 2.0, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się informacje dotyczące stypendium doktoranckiego. Stypendium doktoranckie to świadczenie, o którym mowa w art. 209 ustawy. W wykazie nie należy zamieszczać informacji dotyczących innych ewentualnych świadczeń otrzymywanych przez doktoranta.

Na temat relacji pomiędzy stypendium doktoranckim a stypendium z grantu czy też możliwości pokrywania wypłaty stypendium doktoranckiego ze środków otrzymanych z grantu można przeczytać w komunikacie MNiSW.