doktoranci

Czy powinniśmy wprowadzić wysokość stypendium doktorantowi, który nie podjął kształcenia w szkole lub z powodu innych braków formalnych został skreślony lub zrezygnował po dwóch miesiącach? Doktorant posiadał uprawnienia do pobierania stypendium, ale go nie pobierał. 

Czy doktorantom, którzy w projektach otrzymują wynagrodzenie równe lub wyższe niż 150% wartości należnego stypendium zaznaczamy, że nie ma prawa do stypendium, czy że ma uprawnienie?

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować zatrudnienie doktorantowi będącemu inną osobą prowadzącą zajęcia?

Dlaczego przy osobie ubiegającej się o stopień doktora widzę symbol zamkniętej kłódki?

Co w sytuacji, gdy doktorant nie ma obowiązku dydaktycznego, a jedynie w planie studiów ma wskazane współprowadzenie określonej liczby godzin zajęć? Czy należy go zarejestrować w module Pracownicy jako inną osobę prowadzącą zajęcia?

Czy zmniejszenie wysokości stypendium doktoranckiego, wynikające z zawieszenia kształcenia, należy zarejestrować w systemie jako operację zmiany?

Jak prawidłowo powinien być zarejestrowany „stary” doktorant, który ma prowadzone studia doktoranckie przez uczelnię A, a doktorat broni na uczelni B?

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować doktoranta, który jednocześnie jest zatrudniony na uczelni na etacie?

Czy dla doktorantów należy wprowadzać informację o „Rocznym wymiarze zajęć dydaktycznych – pensum dydaktycznym”?

Niektórzy doktoranci pobierają również stypendia w ramach projektów – czy należy tę kwotę dodać do stypendium doktoranckiego?

Kiedy należy wprowadzić promotora w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Kiedy i na jakich zasadach doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może zmienić dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Kiedy należy wprowadzić do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Czy w sytuacji, gdy z różnych powodów nie został w terminie powołany promotor, należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wskazać opiekuna naukowego?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy podać promotora pomocniczego, jeśli został powołany?

Czy doktorantom realizującym „Doktorat wdrożeniowy” należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora zarejestrować dane opiekuna pomocniczego?

Doktoranci w szkole doktorskiej współtworzonej przez kilka podmiotów są przypisani do różnych instytucji i to one opłacają ich stypendium. W POL-onie nie ma możliwości oznaczenia, do której z instytucji przypisany jest dany doktorant – wszystkich wprowadza instytucja wiodąca. Czy doktoranci zostaną przypisani instytucji wiodącej i uwzględnieni wyłącznie w jej algorytmie podziału środków finansowych?

Gdzie należy wprowadzić dane o prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez doktoranta?

Jaką datę należy przyjmować przy określaniu daty skreślenia doktoranta na potrzeby systemu POL-on?

Jak wprowadzić datę zakończenia sprawowania funkcji przez promotora rozprawy doktorskiej?

Dlaczego w module Osoby ubiegające się o stopień doktora widzę komunikat „Dokument jest niepoprawny – dane wymagają poprawy”, mimo że wszystkie dane są prawidłowe?

Jak zarejestrować promotora, który jest na emeryturze?

Jak prawidłowo zarejestrować zatrudnienie doktoranta w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy stypendium doktoranckie podajemy w kwocie brutto czy netto?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy zarejestrować doktorantów studiów doktoranckich, którzy złożyli wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na nowych zasadach?

Czy „starzy” doktoranci, którzy mają wszczęte (ale jeszcze niezakończone) przewody doktorskie w starym trybie powinni być rejestrowani w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy mam rejestrować w POL-onie, a jeżeli tak, to gdzie, doktorantów ze szkoły doktorskiej?

Czy dane z modułu Pracownicy będą w jakiś sposób połączone z modułem Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Gdzie dla doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej można uzupełnić numer ORCID?

Czy podanie danych stypendium w module Osoby ubiegające się o stopień doktora jest obowiązkowe?

Czy w „starym” module Doktoranci „zakończenie realizacji studiów doktoranckich” jest równoznaczne z nadaniem stopnia doktora czy z zakończeniem kształcenia na studiach – uwzględniając/nie uwzględniając okresu przedłużenia studiów?

Dlaczego przy rejestracji osoby ubiegającej się o stopień doktora system wymaga podania zarówno numeru PESEL, jak i danych dokumentu tożsamości?

Czy będzie możliwość rejestracji doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej w module Osoby ubiegające się o stopień doktora za pośrednictwem masowego importu danych?

Czy obowiązek uzupełnienia danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora przed 15.04.2020 r. dotyczy również zakładki „rozprawa doktorska”?

Czy jeżeli jednego dnia usunę szkołę doktorską i od razu wpiszę ją ponownie (w module Szkoły doktorskie), to muszę uzupełnić dane w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Dlaczego po dodaniu/usunięciu szkoły doktorskiej w module Szkoły doktorskie nie widzę tej informacji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy jeśli doktorant kończy studia w 2021 r., to czy możemy mu w kompetencjach zakończyć okres zatrudnienia rokiem 2020? Czy w przyszłym roku trzeba będzie pojedynczo dodać rok 2020-2021?

Jeśli doktorant jest zatrudniony na etat i jednocześnie zaczął studia doktoranckie, to co wpisujemy w kompetencjach? Czy jako datę zakończenia zatrudnienia podajemy rok obecny?

Czy dla osoby ubiegającej się o stopień doktora w polu „Wysokość stypendium” podajemy wartość podstawową stypendium czy sumę wartości podstawowej i wynikającej ze zwiększenia stypendium?

Czy w module Doktoranci można zarejestrować doktoranta przeniesionego?

Czy można zobaczyć w POL-onie listę doktorantów – innych osób prowadzących zajęcia (z modułu Pracownicy)?

Czy w module Doktoranci można zarejestrować doktoranta, który od 1.10.2019 r. wznowił studia doktoranckie, po przerwie w studiowaniu? Wcześniej doktorant został skreślony ze studiów doktoranckich.

Jak uzupełnić informacje o kompetencjach i doświadczeniu w przypadku doktorantów, których rejestrujemy w module Pracownicy jako inne osoby prowadzące zajęcia?

Kto to są „inne osoby prowadzące zajęcia”?

Dla kogo należy wypełniać zakładkę „Kompetencje” w module Pracownicy?

Czy niezatrudniony na uczelni doktorant powinien być rejestrowany jako inna osoba prowadząca zajęcia?

Czy dla modułów Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora są przewidziane nowe role?

Czy w POL-onie 1 w module Doktoranci będzie zmieniony słownik dyscyplin na nowe dyscypliny?

Do 31.12.2024 r. będą działały równolegle dwa systemy: stary i nowy. Co się stanie po tym terminie?

Czy jeżeli słuchacz studiów doktoranckich rozpocznie postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r., to należy raportować go zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu o POL-on?

Kogo obejmuje „Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora” w POL-onie 2.0?