Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora (w POL-onie 2.0) z mocy ustawy 2.0 obejmuje:

  • doktorantów (nowych) kształcących się w szkołach doktorskich,
  • osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym (na nowych zasadach przewidzianych w ustawie 2.0 – czyli od 1.10.2019 r.)

oraz, na mocy ustaleń z ministerstwa:

  • doktorantów (starych), którzy kształcą się na studiach doktoranckich na starych zasadach, ale wszczęli postępowanie o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach (od 1.10.2019 r.).

W dalszym ciągu zestawienie doktorantów realizujących kształcenie na starych zasadach jest dostępne w starym POL-onie (do 2023 r.), z możliwością podglądu i edycji danych.