tryb eksternistyczny

Jak odzwierciedlić w systemie przypadek doktoranta, który kształcił się w starym trybie (studia doktoranckie) lub został skreślony z listy doktorantów, a ostatecznie obronił pracę doktorską eksternistycznie?

Proszę o opisanie ścieżki postępowania w przypadku osoby, która była zarejestrowana w ramach trybu przygotowywania rozprawy „studia doktoranckie”, następnie zdecydowała się na tryb eksternistyczny.

Czy informacja o „dacie od-do” obowiązywania dyscypliny dotyczy również doktoratów eksternistycznych, w przypadku których nie istnieje coś takiego jak ocena śródokresowa? Zmiana wprowadzona jest w zakładce „Rozprawa doktorska” i dotyczy wszystkich osób ubiegających się o stopień doktora.

Jak należy rozumieć pole „Data wszczęcia postępowania” w przypadku trybu eksternistycznego?

Czy osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, które wszczęły przewód doktorski przed 30.04.2019 r. również powinny znaleźć się w wykazie osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora?

W którym momencie rejestrujemy w POL-onie osobę ubiegającą się o stopień doktora w trybie eksternistycznym (w chwili złożenia przez nią wniosku o wyznaczenie promotora czy wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora)?

Do 31.12.2024 r. będą działały równolegle dwa systemy: stary i nowy. Co się stanie po tym terminie?

Kogo obejmuje „Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora” w POL-onie 2.0?