Stanowisko ministerstwa: Dane do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora powinny być wprowadzane w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym – zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 a) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496 z późn. zm.).

Tym samym traci aktualność stanowisko wyrażone w dniu 9 kwietnia 2020 r., zgodnie z którym „w przypadku postępowań prowadzonych w trybie eksternistycznym informacje do nowego wykazu osób ubiegających się o stopień doktora systemu POL-on 2.0 powinny być wprowadzane od momentu złożenia przez kandydata wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Równocześnie zwracamy uwagę, że wobec braku odmiennych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm. – dalej PSWiN) odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (zob. art. 178 ust. 3 PSWiN). Zgodnie z art. 61 § 3 K.p.a. datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest postępowaniem wszczynanym na żądanie strony, na co wskazuje art. 189 PSWiN. W związku z powyższym – w opinii resortu – wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie wymaga wydania postanowienia (uchwały).