osoby ubiegające się o stopień doktora

Proszę o opisanie ścieżki postępowania w przypadku osoby, która była zarejestrowana w ramach trybu przygotowywania rozprawy „studia doktoranckie”, następnie zdecydowała się na tryb eksternistyczny.

Przy danych doktorantki pojawił się komunikat o upłynięciu łącznego okresu otrzymywania stypendium. Czy w związku z aktualnym  zawieszeniem kształcenia, w zakładce dotyczącej informacji o pobieranym stypendium doktoranckim powinna mieć zaznaczoną opcję „Doktorant nie posiada uprawnień do pobierania stypendium?”

Czy powinniśmy wprowadzić wysokość stypendium doktorantowi, który nie podjął kształcenia w szkole lub z powodu innych braków formalnych został skreślony lub zrezygnował po dwóch miesiącach? Doktorant posiadał uprawnienia do pobierania stypendium, ale go nie pobierał. 

Czy zmianę stypendium ze względu na wewnętrzny system motywacyjny doktorantów w uczelni należy zarejestrować jako zmianę biznesową (przycisk „Zmień”), czy wprowadzamy tylko minimalną wysokość stypendium? 

Czy doktorantom, którzy w projektach otrzymują wynagrodzenie równe lub wyższe niż 150% wartości należnego stypendium zaznaczamy, że nie ma prawa do stypendium, czy że ma uprawnienie?

Czy informacja o „dacie od-do” obowiązywania dyscypliny dotyczy również doktoratów eksternistycznych, w przypadku których nie istnieje coś takiego jak ocena śródokresowa? Zmiana wprowadzona jest w zakładce „Rozprawa doktorska” i dotyczy wszystkich osób ubiegających się o stopień doktora.

Jaka jest podstawa prawna określająca moment w czasie, od kiedy informacje o dacie od-do obowiązywania dyscypliny należy zamieścić w systemie (data biznesowa)?

Jaka jest podstawa prawna umieszczania informacji o dacie od-do obowiązywania dyscypliny w systemie POL-on w ramach modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy istnieje obowiązek uzupełnienia wstecz dat od-do obowiązywania dyscypliny?

Jaką datę wpisujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora jako datę rozpoczęcia pełnienia funkcji przez promotora – złożenia wniosku przez doktoranta (uzyskaliśmy informację) czy podjęcia uchwały przez Radę Dyscypliny o wyznaczeniu promotora?

Jak zmienić osobie ubiegającej się o stopień doktora tryb przygotowywania rozprawy doktorskiej?

Dlaczego przy osobie ubiegającej się o stopień doktora widzę symbol zamkniętej kłódki?

Regulamin szkoły doktorskiej przewiduje, że w określonej sytuacji (zawieszenie kształcenia) doktorant nie ma prawa do stypendium. System nie pozwala wprowadzić wysokości stypendium „0”. Co zrobić w takiej sytuacji?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora rejestrujemy tylko ustawowe zawieszenie kształcenia doktoranta, czy również to wynikające z regulaminu szkoły doktorskiej?

Jak długo skreślony doktorant jest widoczny w Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora?

Czy w polu „Nazwa podmiotu, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie” powinniśmy wpisać firmę doktoranta, który został przyjęty do szkoły doktorskiej w ramach programu doktorat  wdrożeniowy?

Czy istnieje możliwość archiwizowania danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? 

Czy zmniejszenie wysokości stypendium doktoranckiego, wynikające z zawieszenia kształcenia, należy zarejestrować w systemie jako operację zmiany?

Jak prawidłowo powinien być zarejestrowany „stary” doktorant, który ma prowadzone studia doktoranckie przez uczelnię A, a doktorat broni na uczelni B?

Niektórzy doktoranci pobierają również stypendia w ramach projektów – czy należy tę kwotę dodać do stypendium doktoranckiego?

Kiedy należy wprowadzić promotora w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Kiedy i na jakich zasadach doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może zmienić dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Kiedy należy wprowadzić do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Czy w sytuacji, gdy z różnych powodów nie został w terminie powołany promotor, należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wskazać opiekuna naukowego?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy podać promotora pomocniczego, jeśli został powołany?

Czy doktorantom realizującym „Doktorat wdrożeniowy” należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora zarejestrować dane opiekuna pomocniczego?

Doktoranci w szkole doktorskiej współtworzonej przez kilka podmiotów są przypisani do różnych instytucji i to one opłacają ich stypendium. W POL-onie nie ma możliwości oznaczenia, do której z instytucji przypisany jest dany doktorant – wszystkich wprowadza instytucja wiodąca. Czy doktoranci zostaną przypisani instytucji wiodącej i uwzględnieni wyłącznie w jej algorytmie podziału środków finansowych?

Gdzie należy wprowadzić dane o prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez doktoranta?

Jaką datę należy przyjmować przy określaniu daty skreślenia doktoranta na potrzeby systemu POL-on?

Jak wprowadzić datę zakończenia sprawowania funkcji przez promotora rozprawy doktorskiej?

Jak należy rozumieć pole „Data wszczęcia postępowania” w przypadku trybu eksternistycznego?

Dlaczego w module Osoby ubiegające się o stopień doktora widzę komunikat „Dokument jest niepoprawny – dane wymagają poprawy”, mimo że wszystkie dane są prawidłowe?

Jak zarejestrować promotora, który jest na emeryturze?

Jak prawidłowo zarejestrować zatrudnienie doktoranta w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, które wszczęły przewód doktorski przed 30.04.2019 r. również powinny znaleźć się w wykazie osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora?

Czy stypendium doktoranckie podajemy w kwocie brutto czy netto?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy zarejestrować doktorantów studiów doktoranckich, którzy złożyli wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na nowych zasadach?

Czy „starzy” doktoranci, którzy mają wszczęte (ale jeszcze niezakończone) przewody doktorskie w starym trybie powinni być rejestrowani w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy mam rejestrować w POL-onie, a jeżeli tak, to gdzie, doktorantów ze szkoły doktorskiej?

W którym momencie rejestrujemy w POL-onie osobę ubiegającą się o stopień doktora w trybie eksternistycznym (w chwili złożenia przez nią wniosku o wyznaczenie promotora czy wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora)?

Gdzie wprowadzać osiągnięcia naukowe i artystyczne osoby ubiegającej się o stopień doktora?

Czy dane z modułu Pracownicy będą w jakiś sposób połączone z modułem Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Gdzie dla doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej można uzupełnić numer ORCID?

Czy doktoranta szkoły doktorskiej wprowadza do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora instytucja wiodąca czy może instytucja współprowadząca szkołę doktorską?

Czy podanie danych stypendium w module Osoby ubiegające się o stopień doktora jest obowiązkowe?

Dlaczego przy rejestracji osoby ubiegającej się o stopień doktora system wymaga podania zarówno numeru PESEL, jak i danych dokumentu tożsamości?

Czy będzie możliwość rejestracji doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej w module Osoby ubiegające się o stopień doktora za pośrednictwem masowego importu danych?

Czy obowiązek uzupełnienia danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora przed 15.04.2020 r. dotyczy również zakładki „rozprawa doktorska”?

Czy jeżeli jednego dnia usunę szkołę doktorską i od razu wpiszę ją ponownie (w module Szkoły doktorskie), to muszę uzupełnić dane w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Dlaczego po dodaniu/usunięciu szkoły doktorskiej w module Szkoły doktorskie nie widzę tej informacji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy dla osoby ubiegającej się o stopień doktora w polu „Wysokość stypendium” podajemy wartość podstawową stypendium czy sumę wartości podstawowej i wynikającej ze zwiększenia stypendium?

Czy dla modułów Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora są przewidziane nowe role?

Do 31.12.2024 r. będą działały równolegle dwa systemy: stary i nowy. Co się stanie po tym terminie?

Kogo obejmuje „Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora” w POL-onie 2.0?