Stanowisko ministerstwa: Stosownie do art. 345 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się dyscyplinę lub dyscypliny albo dziedzinę, w których jest przygotowywana rozprawa doktorska. Przepis dotyczy także osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Wyjaśniamy jednocześnie, iż nie jest konieczne uzupełnianie wstecz dat „od-do” obowiązywania dyscypliny. W momencie zaistnienia zmiany (podjęcia decyzji o zmianie dyscypliny lub rozszerzeniu listy dyscyplin), użytkownik stosownie do sytuacji dodaje datę „do kiedy” poprzednia dyscyplina obowiązywała i wprowadza aktualną, określając dla niej datę „od kiedy”. Do momentu zaistnienia zmiany nie jest konieczne dokonywanie uzupełnień w Systemie.