dyscyplina

Jaką nazwę dyscypliny należy umieścić w dyplomach ukończenia studiów I lub II stopnia wydawanych po 11 listopada 2022 r.? 

Kiedy przewidywane jest zaktualizowanie list dyscyplin w module Projekty naukowe?

Czy informacja o „dacie od-do” obowiązywania dyscypliny dotyczy również doktoratów eksternistycznych, w przypadku których nie istnieje coś takiego jak ocena śródokresowa? Zmiana wprowadzona jest w zakładce „Rozprawa doktorska” i dotyczy wszystkich osób ubiegających się o stopień doktora.

Jaka jest podstawa prawna określająca moment w czasie, od kiedy informacje o dacie od-do obowiązywania dyscypliny należy zamieścić w systemie (data biznesowa)?

Czy istnieje obowiązek uzupełnienia wstecz dat od-do obowiązywania dyscypliny?

Czy projekty będą rozliczane po dyscyplinie projektu, czy dyscyplinie kierownika projektu, zespołu, czy podziału wg np. zaangażowania osób uczestniczących w projekcie?

Czy należy zmieniać dyscyplinę studiów doktoranckich jeżeli jest inna niż dyscyplina, w której został wszczęty przewód doktorski (na nowych zasadach)?

Jak wpisać patent, gdy  pracownik jest zadeklarowany do dwóch dyscyplin?

Czy dyscyplina i dziedzina dotyczą Twórcy czy wynalazku?

Czy patenty mogą być przypisane do innych dyscyplin niż te zadeklarowane przez pracownika i zarejestrowane w systemie POL-on w danych kadrowych?