Zgodnie z ustawą 2.0 te dane podlegają rejestracji w systemie POL-on, jednak z uwzględnieniem faktu, czy danej osobie przysługuje stypendium. Co do zasady wszystkie osoby kształcące się w szkołach doktorskich są uprawnione do pobierania stypendium, jednak z wyjątkiem osób, które już posiadają stopień doktora.

Podstawa prawna: Art. 209 ust. 1 ustawy 2.0. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

Zatem jeśli wprowadzamy do POL-onu doktoranta uprawnionego do stypendium, to dla niego należy te dane uzupełnić. Jeśli osoba już ma stopień doktora i ponownie rozpoczęła kształcenie w ramach szkoły doktorskiej, wówczas nie ma podstaw prawnych, aby pobierała stypendium. W tym wypadku należy zaznaczyć checkbox, że doktorant nie posiada uprawnień do pobierania stypendium.