Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, stosownie do art. 202 ust. 1 ustawy 2.0 – doktorant ma 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia na przedstawienie indywidualnego planu badawczego (IPB). IPB zawiera w szczególności harmonogram przygotowywania rozprawy doktorskiej. Termin na jego przedstawienie jest także terminem na określenie dyscypliny (dyscyplin/dziedziny), w której przygotowywana jest rozprawa doktorska. Ustawa 2.0 nie reguluje szczegółowo kwestii zmiany IPB. Decyzja w tej sprawie pozostaje w zakresie autonomii podmiotu prowadzącego szkołę doktorską.

Należy natomiast zauważyć, że stanowisko Ministerstwa ma walor doradczo-informacyjny, nie ma charakteru wiążącej wykładni prawa.

Należy przyjąć, iż IPB powinien charakteryzować się trwałością. Nie można jednak wykluczyć, iż w sytuacjach nadzwyczajnych konieczne byłoby dokonanie w nim zmian. Kwestia ta mogłaby być przedmiotem regulacji regulaminu szkoły doktorskiej, natomiast zmiany takie powinny zostać dokonane we właściwym trybie – takim jak uzgodnienie z promotorem lub promotorami, ewentualne zaopiniowanie przez promotora pomocniczego, przedstawienie podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską. Można założyć, iż istotną cezurą w zakresie dokonywania istotnych zmian w IPB byłaby ocena śródokresowa, w ramach której przeprowadzana jest ocena realizacji planu.