dyscypliny

Jakie będą skutki ustalenia nowego wykazu dyscyplin z punktu widzenia przeprowadzonej ewaluacji? Czy zatem uczelnia, która otrzymała decyzję Ministra Nauki i Edukacji w sprawie kategorii naukowej np. w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, posiada kategorię naukową w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport, czy jej nie posiada?

Czy przyporządkowanie kierunków do dotychczasowych dyscyplin należy zmienić zastępując poprzednią nazwę nową nazwą dyscypliny? Dla jakich cykli kształcenia należy dokonać tej zmiany?

Czy w związku z utworzeniem nowych dyscyplin np. biotechnologii, uczelnia może prowadzić studia na kierunku biotechnologia przyporządkowanym do innej dyscypliny? Czy i w jakim terminie należy zmodyfikować kształcenie na ww. kierunku?

Czy do POL-on 2 trzeba „zaciągnąć” projekty naukowe z POL-on 1 pracowników należących do dyscyplin nieewaluowanych, nawet jeśli osoba będąca kierownikiem projektu nie jest już naszym pracownikiem?

Skąd czerpać wiedzę co do zaangażowania dyscypliny w projekcie, np. przy projektach interdyscyplinarnych i międzynarodowych szczególności, gdy nie jesteśmy liderem?

Czy wszystkie projekty mają mieć dyscypliny obowiązujące od 01.10.2018? (również te z 2017?)

Jak wprowadzić jednostkę będącą podmiotem gospodarczym? Podmiot gospodarczy nie ma konieczności wykazywania dyscypliny. Czy w takim przypadku system nie będzie pokazywał błędów?

Czy do POL-on wprowadzamy wszystkie projekty naukowe, nawet te, które realizują pracownicy należący do dyscyplin nieewaluowanych?

Czy należy zmieniać dyscyplinę studiów doktoranckich jeżeli jest inna niż dyscyplina, w której został wszczęty przewód doktorski (na nowych zasadach)?

Jak zmienić kolejność dyscyplin w oświadczeniu o liczbie N? Jest odwrotna niż w przypadku oświadczenia o dyscyplinach.

Czy istnieje możliwość poprawy/edycji omyłkowo przesłanych dyscyplin podczas procesu migracji kierunków do POL-on 2.0?

Kiedy i na jakich zasadach doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może zmienić dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Kiedy należy wprowadzić do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Jakie zestawienia mogę wygenerować samodzielnie z modułu Pracownicy? Jakie dane będą w nich zawarte?