Stanowisko ministerstwa:
W dniu 25 stycznia 2023 r., Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, przewidującą stosowne regulacje prawne związane z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2202). W ustawie proponuje się, aby kategorię naukową przyznaną podmiotowi w dyscyplinie, której nazwa została zmieniona, uznawać za kategorię w dyscyplinie o zmienionej nazwie. Po wejściu w życie ww. przepisów oraz po opublikowaniu przez Radę Doskonałości Naukowej uchwały przyporządkowującej stare nazwy dyscyplin do nowych, można uznać, że uczelnia, która otrzymała określoną kategorię naukową w dyscyplinie inżynieria lądowa  i transport, posiada tę kategorię naukową w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja  i transport, a uczelnia, która otrzymała określoną kategorię naukową w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, posiada tę kategorię naukową w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.