kierunki

Dlaczego podczas wprowadzania nowego kierunku, system pokazuje błąd, który dotyczy znaku („/”) potrzebnego do utworzenia pełnej nazwy kierunku?

Jakie będą skutki ustalenia nowego wykazu dyscyplin z punktu widzenia przeprowadzonej ewaluacji? Czy zatem uczelnia, która otrzymała decyzję Ministra Nauki i Edukacji w sprawie kategorii naukowej np. w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, posiada kategorię naukową w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport, czy jej nie posiada?

Czy przyporządkowanie kierunków do dotychczasowych dyscyplin należy zmienić zastępując poprzednią nazwę nową nazwą dyscypliny? Dla jakich cykli kształcenia należy dokonać tej zmiany?

Jaką nazwę dyscypliny należy umieścić w dyplomach ukończenia studiów I lub II stopnia wydawanych po 11 listopada 2022 r.? 

Czy w związku z utworzeniem nowych dyscyplin np. biotechnologii, uczelnia może prowadzić studia na kierunku biotechnologia przyporządkowanym do innej dyscypliny? Czy i w jakim terminie należy zmodyfikować kształcenie na ww. kierunku?

Jak liczyć godziny prowadzone przez nauczycieli, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy dla kierunków, które nie miały skutecznego naboru 2018/2019 i/lub 2019/2020 (np. kierunek będzie wygaszany, likwidowany) i studenci są tylko na wyższych semestrach?

Jak raportować liczbę godzin zajęć, jeżeli cykl kształcenia zaczyna się od semestru letniego (dotyczy to głównie studiów niestacjonarnych)? W związku z tym rok akademicki i rok studiów wynikający z programu studiów “rozjeżdżają się”. Np. pierwszy rok studiów wynikający z programu zaczyna się w roku akademickim 2019/2020 (I semestr), a kończy się w roku akademickim 2020/2021 (II semestr). Jak rozpisać takie sytuacje w POL-onie, skoro raportować można na lata akademickie, ale powinno się to robić zgodnie z programem studiów?

Czy jeśli w planach studiów praktyki nie mają przypisanej liczby godzin, to nie należy ich raportować do POL-onu (w modułach Pracownicy i Kierunki)?

Po pobraniu i otworzeniu wygenerowanego raportu dotyczącego niespójności między modułem studenci i kierunki (moduł Raporty) widzę pusty arkusz. Co mam przez to rozumieć?

Kto powinien wprowadzać do POL-onu informacje na temat liczby godzin zajęć w przypadku kierunków współprowadzonych przez kilka podmiotów?

Otrzymaliśmy zgodę z MNiSW na utworzenie kierunku. Czy kierunek powinnam do systemu wprowadzić sama, czy zgłosić to OPI?

Czy zmianę nazwy kierunku studiów uczelnia może wprowadzać sama, czy należy wysłać zgłoszenie do MNiSW?

Czy istnieje możliwość poprawy/edycji omyłkowo przesłanych dyscyplin podczas procesu migracji kierunków do POL-on 2.0?

Czy w module Kierunki studiów przy zliczaniu godzin prowadzonych zajęć należy uwzględnić tylko zajęcia „kontaktowe” takie jak: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria czy także te prowadzone w e-learningu?

Czy mogę poprosić o dodanie starego kodu do uruchomienia?

Czy zmiana punktów ECTS na kierunku wymaga generowania nowego uruchomienia kierunku?

Jaką opłatę należy wskazać w module kierunki, gdy mamy kilka wariantów czesnego (opłata roczna, semestralna, ratalna) i te kwoty są różne w zależności od wybranego wariantu studenta? W systemie istnieje możliwość jednokrotnego wyboru pola.

Jakie zasady należy zastosować przy opłatach podawanych w euro?

Jakie opłaty należy wpisać w polu, jeżeli opłaty mogą różnić się w stosunku do studentów?

Jak należy podać liczbę godzin zajęć w przypadku, gdy kierunek jest prowadzony tylko niestacjonarnie?

Jak w systemie POL-on ująć liczbę godzin zajęć, które w programie studiów są określone jako samokształcenie?

Czy opłaty na poszczególnych kierunkach studiów należy wprowadzić tylko dla roku akademickiego bieżącego (2019/2020)?

Jak zarejestrować liczbę godzin zajęć w module Kierunki w przypadku przedmiotów obieralnych?

Jak należy podać łączną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów w module Kierunki, jeśli w planie studiów mamy inne godziny dla trzech różnych cykli kształcenia na jednym kierunku? Czy należy podać średnią liczbę godzin czy też najwyższą liczbę?

Co zrobić w przypadku, gdy nie ma listy uprawnień do kierunku chociaż była w starym POL-onie?

W importowanym szablonie brakuje kierunku na liście kierunków prowadzonych przez naszą uczelnię, czy mam go dopisać ręcznie do importowanego pliku?

Za jaki okres należy uzupełnić dane dotyczące liczby godzin zajęć w modułach Pracownicy i Kierunki?

W jaki sposób wprowadzamy liczbę godzin zajęć z poprzedniego roku akademickiego na kierunku, który został wygaszony?

Czy informację o „liczbie godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim” należy podawać tylko dla pracowników zatrudnionych w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy?

Czy liczba godzin zajęć w modułach Pracownicy i Kierunki ma dotyczyć od razu obu semestrów, czy też można ją modyfikować w czasie – w semestrze zimowym podać liczbę za ten semestr, a w semestrze letnim powiększyć o liczbę godzin zajęć w semestrze letnim?

Czy rejestrując liczbę godzin zajęć (w modułach Pracownicy i Kierunki) należy wliczać takie zajęcia jak praktyki zawodowe, laboratoria, konwersatoria itp.?

Czy do jednego kształcenia można przypisać wiele języków filologii obcej?

Czy do jednego uruchomienia można przypisać wiele języków, w których jest prowadzone kształcenie?

Czy w nowym module Kierunki studiów będzie można zmianić przypisanie dyscyplin do studiów, w związku ze zmianą programu studiów?

Dla studiów nie będzie prowadzona rekrutacja od roku akademickiego 2019/2020. Jaki udział procentowy dla dyscypliny wiodącej powinien być określony?

Czy jeśli dodaję kolejne dyscypliny do kierunku, to w kolumnie „Numer kolejny w ramach kodu uprawnienia” powinienem wprowadzić kolejne numery?

Jaką wartość należy wybrać w kolumnie „Czy studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela?”, jeśli część studentów tego kierunku przygotowuje do zawodu nauczyciela, a część nie?

Co w przypadku, gdy uczelnia posiada kierunki studiów, na których znajdują się studenci (wyższych lat), ale kierunek nie został uwzględniony w migracji danych, ponieważ nie spełnił warunku rekrutacji w okresie następujących po sobie 2 lat?