Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, stosownie do § 11 ust. 1 pkt 1 a) rozporządzenia ws. POL-on dane do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora należy wprowadzić w terminie 30 dni od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej. Natomiast zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. POL-on dane należy aktualizować w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie.

Stosownie do art. 345 ust. 1 pkt 12 ustawy 2.0, wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje dyscyplinę lub dyscypliny albo dziedzinę, w których jest przygotowywana rozprawa doktorska.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż – stosownie do art. 202 ust. 1 ustawy 2.0 – doktorant ma 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia na przedstawienie indywidualnego planu badawczego (IPB). IPB zawiera w szczególności harmonogram przygotowywania rozprawy doktorskiej. Termin na jego przedstawienie jest także terminem na określenie dyscypliny (dyscyplin/dziedziny), w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.