Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, za datę skreślenia doktoranta należy przyjąć datę wydania decyzji o skreśleniu. Natomiast skreślenie z listy możliwe jest z chwilą, gdy decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, czyli jeśli nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.