Stanowisko ministerstwa:

W kontekście kształcenia doktorantów do Wykazu osób ubiegających się o stopień doktora powinny być wpisywane osoby posiadające status doktoranta. Osoba, która nie złożyła ślubowania nie posiada statusu doktoranta, nie powinna więc zostać wpisana do systemu. 

W przypadku, gdy doktorant złożył ślubowanie powinien zostać wpisany do Wykazu osób ubiegających się o stopień doktora z wymaganymi przepisami danymi – w tym z informacją o wysokości przysługującego mu stypendium (art. 345 ust. 1 pkt 10).

Zobacz także:

Jak  wykazać stypendium w POL-on w przypadku doktoranta, który był już w szkole doktorskiej, pobierał stypendium przez rok i został skreślony po pierwszym roku kształcenia?