Stanowisko ministerstwa: Stosownie do art. 345 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się dyscyplinę lub dyscypliny albo dziedzinę, w których jest przygotowywana rozprawa doktorska. Jednocześnie art. 202 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w kontekście wskazanych członków komisji dokonującej oceny śródokresowej, odwołuje się do dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska. Wprowadzenie modyfikacji w Systemie wynika z istnienia możliwości zmiany dyscypliny oraz możliwości ustalenia tej aktualnej, także w kontekście przeprowadzania oceny śródokresowej.