Stanowisko ministerstwa:

Stosownie do regulacji art. 209 ust. 1a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce należałoby przyjąć, że stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi szkoły doktorskiej, jeżeli pobiera on wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego (przysługującego zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy) z tytułu zatrudnienia – w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy – przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant.

Odnosząc się do pytania, należałoby w takiej sytuacji wskazać, że doktorant nie posiada uprawnienia do pobierania stypendium.