projekt naukowy

Kiedy przewidywane jest zaktualizowanie list dyscyplin w module Projekty naukowe?

Czy doktorantom, którzy w projektach otrzymują wynagrodzenie równe lub wyższe niż 150% wartości należnego stypendium zaznaczamy, że nie ma prawa do stypendium, czy że ma uprawnienie?

Czy dopuszcza się, iż ten sam rekord (dane przedsięwzięcie), przy czym w różnym ujęciu sprawozdawczym, może pojawić się zarówno w module Inwestycje jak i w module Projekty naukowe?

W jakich przypadkach należy dokonać powiązania kierownika z pracownikiem jednostki?

Czy doktoraty wdrożeniowe powinny zostać wprowadzone w module Projekty naukowe?

Jak zarejestrować projekt, który jest realizowany przez dwa wydziały jednej jednostki naukowej? Jest dwóch kierowników projektu, każdy z innej dyscypliny i innego wydziału.

Czy projekt, którego celem jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe należy umieścić w POL-on w części dot. Projektów badawczych czy części dot. Danych finansowych odnośnie przychodów z usług badawczych lub komercjalizacji wyników działalności naukowej?

Czy do projektów naukowych należy wprowadzać projekty finansowane w 100% z subwencji MKDNiS?

Czy wybór podmiotu realizującego projekt w postępowaniu przetargowym spełnia warunki trybu konkursowego?

Czy do POL-on 2 trzeba „zaciągnąć” projekty naukowe z POL-on 1 pracowników należących do dyscyplin nieewaluowanych, nawet jeśli osoba będąca kierownikiem projektu nie jest już naszym pracownikiem?

Jakie projekty będą uwzględniane w ewaluacji – współfinansowane z NAWA (np. tylko Preludium BIS) czy wszystkie finansowane z NAWA?

Czy w module Projekty naukowe należy sprawozdawać Diamentowe Granty?

Co powinno zawierać streszczenie projektu?

Jak oznaczyć w konkursie Miniatura osobę realizującą działanie naukowe (W tym konkursie nie ma wprost wskazanego kierownika, jest „osoba realizująca działanie naukowe”)?

Jak traktować pojęcie przyznanych środków w przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych?

Czy projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ powinny być rejestrowane w module projekty naukowe?

Czy jeżeli posiadamy tylko informację o przyznaniu projektu to jako datę przyznania środków mamy wprowadzić datę podpisania umowy?

Czy finansowanie projektu z NCBR jest tożsame z definicją projektu naukowego, chociaż nie dotyczy badań naukowych tylko dydaktycznej działalności uczelni?

Podpisujemy umowę z jednostką polską „działającą w imieniu Komisji Europejskiej” (taki jest zapis w umowie) – kto jest jednostką finansującą?

Czy projekty będą rozliczane po dyscyplinie projektu, czy dyscyplinie kierownika projektu, zespołu, czy podziału wg np. zaangażowania osób uczestniczących w projekcie?

W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów: czy „kierownik projektu” oznacza kierownika całego projektu realizowanego przez konsorcjum (np. osoba z zagranicznej jednostki), czy osobę, która odpowiada za projekt w danej jednostce?

Czy należy sprawozdać tylko projekt, kierowany przez instytucje, a nie prowadzony jako wykonawca?

Jakie kryteria, powinny spełniać projekty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), aby zaistniała konieczność ich rejestracji?

Skąd czerpać wiedzę co do zaangażowania dyscypliny w projekcie, np. przy projektach interdyscyplinarnych i międzynarodowych szczególności, gdy nie jesteśmy liderem?

Czy wszystkie projekty mają mieć dyscypliny obowiązujące od 01.10.2018? (również te z 2017?)

Mamy 40 partnerów z zagranicy. Czy należy wprowadzić wszystkich do sekcji podmioty realizujące projekt i podać środki finansowe dla nich?

Jeden projekt posiada kilka źródeł finansowania. Jeśli zarejestruję każdą umowę jako oddzielny projekt, to w którym wpisać kwotę wkładu własnego?

Jak wprowadzić jednostkę będącą podmiotem gospodarczym? Podmiot gospodarczy nie ma konieczności wykazywania dyscypliny. Czy w takim przypadku system nie będzie pokazywał błędów?

W jaki sposób dokonać korekty zwiększenia wysokości środków finansowych jeżeli konsorcjum w międzyczasie otrzyma zwiększenie środków na realizację projektu?

Czy do POL-on wprowadzamy wszystkie projekty naukowe, nawet te, które realizują pracownicy należący do dyscyplin nieewaluowanych?

Wprowadzając projekt należy podać środki: krajowe, zagraniczne i własne. Czy wszystkie formatki dotyczą tylko środków przyznanych ogółem, czy należy je rozbić na środki dla ewaluowanego podmiotu? Które kwoty i w jakim miejscu należy podać?

Czy Lider mógłby wykazać w POL-on również kierowników zespołów badawczych?

Jak uzupełnić atrybut „jednostka finansująca” w przypadku, gdy NCN ogłasza konkurs, a projekt finansuje fundusz norweski?

Czy w module należy rejestrować stypendia Start finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)?

W jakim zakresie czasowym uzupełniamy dane w systemie w przypadku projektów, które trwają już od kilku lat? Czy uzupełniamy dane od 2017 r. projektów, które w 2017 roku się jeszcze kończyły, czy tylko te, które się zaczynały od tego roku?

Czy będziemy uzupełniać dane o projektach dydaktycznych, edukacyjnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych?

Czy do modułu Projekty naukowe będzie trzeba wprowadzać „opis efektów”?

Jak należy rozumieć pytanie „Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym”?

Według rozporządzenia z 22 grudnia 2020 r. w module Projekty wpisujemy „informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki”. Czy oznacza to konieczność umieszczania w tym module informacji o wszystkich projektach bez względu na źródło finansowania?

Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?

Czy tytuł i streszczenie mogą być wpisane w języku angielskim, jeżeli wniosek jest w całości po angielsku?

Czy w systemie należy wpisywać dane pochodzące z umowy w jej pierwotnym brzmieniu czy też każdorazowo aktualizować je po zawarciu aneksu do umowy o finansowanie lub po rozliczeniu projektu?

Jeśli podmiot w trakcie trwania projektu bierze na siebie nowe zadania i w związku z tym dostaje więcej pieniędzy, podpisuje aneks do umowy, czy wówczas datę podpisania aneksu należy wpisać w polu „Data przyznania – data zawarcia umowy lub data decyzji” i zwiększyć kwotę przyznanych środków?

Po jakim kursie należy przeliczać środki przyznane w obcej walucie?

Jaką należy przyjąć datę rozliczenia środków finansowych? Czy to data uzyskania informacji, że instytucja finansująca zatwierdziła rozliczenie? Co w sytuacji, gdy instytucja finansująca nie przesyła (nie przesłała) oficjalnego pisma informującego o rozliczeniu projektu?

Jeśli data zawarcia umowy różni się od daty wydania decyzji przez instytucję finansującą, to którą należy zarejestrować?

Jak rozumieć datę rozpoczęcia realizacji projektu naukowego?

Jak rozumieć pojęcie „projekt naukowy”?