To wszystko zależy od rodzaju projektu, bo każda instytucja finansująca może mieć inne zasady. Najwłaściwszą datą byłaby data pisma informującego o przyjęciu rozliczenia. Jeśli nie ma takiego pisma, należy posłużyć się inną datą, np. data zwrotu niewykorzystanych środków.

W systemie nie ma walidacji na wymienione pole, jego wymagalność opiera się tylko i wyłącznie na zapisach rozporządzenia.