Stanowisko ministerstwa: Lider konsorcjum wskazuje kierownika projektu, podmioty współrealizujące – kierowników zespołów badawczych.