Data rozpoczęcia realizacji projektu powinna wynikać bezpośrednio z zapisów zawartych w umowie na finansowanie lub innym dokumencie. Zakłada się, że jest to faktyczna data rozpoczęcia projektu.