Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, stosownie do § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ws. POL-on, rektor oznacza dane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora jako archiwalne w terminie 21 dni od dnia nadania stopnia albo skreślenia doktoranta z listy doktorantów.

W ust. 2 paragrafu określono, iż dane w wykazie przechowuje się przez okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne. Po upływie tego okresu rektor niezwłocznie usuwa dane archiwalne z wykazu.

Brzmienie przepisu wskazuje na konieczność archiwizowania danych w module.

Aktualnie funkcjonalność archiwizacji nie jest jeszcze dostępna w systemie. Zostanie ona dodana w przyszłości.