Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, studia doktoranckie powinny zostać zarejestrowane przez uczelnię A, natomiast rejestracji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora dokonuje już uczelnia B.
W (starym) module Doktoranci nie wpisuje się danych dotyczących przewodu doktorskiego/postępowania o nadanie stopnia doktora. Dane do tego modułu wprowadzają jednostki prowadzące studia doktoranckie.
Do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora dane wprowadza jednostka prowadząca postępowanie w sprawie nadania stopnia (w nowym trybie). Osoba nie jest uczestnikiem kształcenia w szkole doktorskiej, więc wpisuje się tylko dane dotyczące postępowania. Do modułu nie wpisuje się danych studiów doktoranckich.