Wysokość stypendium doktoranckiego w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy podawać w kwocie brutto.