Stanowisko ministerstwa:

Stosownie do art. 345 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się informację o wysokości stypendium doktoranckiego, otrzymywanego przez doktoranta stosownie do przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyjaśniamy, iż w wykazie powinna zostać wskazana kwota odnosząca się do wysokości stypendium doktoranckiego otrzymywanej przez doktoranta.

Informacja o zwiększeniu stypendium doktoranckiego, o której mowa w art. 345 ust. 1 pkt 11 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczy jedynie doktorantów otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy.

W kontekście dokonanego w Systemie POL-on rozróżnienia na „wartość podstawową stypendium” oraz „zwiększenie stypendium” wyjaśniamy, że ta pierwsza odnosi się do wysokości podstawowego stypendium. Wysokość ta może jednak zostać ustalona przez podmiot prowadzący szkołę doktorską na poziomie wyższym niż poziom minimalny wskazany w ustawie.

Ta druga natomiast odnosi się do zwiększenia stypendium doktoranckiego z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (por. art. 345 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy).